توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی انواع باکتری های .Halomonas sp دریاچه ارومیه
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي علوم و فنون دريايي، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۵
دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور دنیا و یکی از معدود دریاچه های فوق اشباع دائمی در جهان، دارای تنوع زیستی وسیعی از انواع میکروارگانیسم های هالوفیل و هالوتولرنت است. در این پژوهش اعضایی از جنس Halomonas که شامل باکتری های هالوفیل نسبی می باشند، از دریاچه ارومیه پس از جداسازی مورد بررسی های فنوتیپی و ژنوتیپی قرار گرفتند. نمونه ها از مناطق مختلف دریاچه ارومیه جمع آوری و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس برای جداسازی از محیط های Alkaline Peptone Water (APW)،Nutrient Broth (NB)، Nutrient Agar (NA)، MacConkey Agar (MAC) همراه با 5 و 10 درصد نمک استفاده شد. کشت های مربوطه به مدت 48–24 ساعت در دمای 37–35 درجه سانتی گراد گرماگذاری شدند. برای دستیابی به کلنی های خالص، کشت های متوالی صورت گرفت. در نهایت 80 سویه به دست آمد. این سویه ها بر اساس ویژگی های مورفولوژیک و فنوتیپی مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین تست های تشخیصی و بیوشیمیایی و تست تحمل نمکی بر روی سویه های جداسازی شده انجام شد. جهت انجام مطالعات ژنوتیپی و بررسی های فیلوژنتیکی، 15 سویه برای آزمون ژنتیکی بر پایه Sequencing 16S rRNA انتخاب شدند. برای این منظور DNA ژنومی باکتری های منتخب استخراج و توسط تکنیک PCR تکثیر شده و نتایج حاصل از Sequencing 16S rRNA توسط نرم افزارهای مربوطه ویرایش و تشابه توالی این سویه ها در مقایسه با انواع ثبت شده در بانک ژنی پایگاه اطلاعاتی EzTaxon آنالیز شد. 6 سویه متعلق به Halomonas بودند که درخت فیلوژنتیکی آنها به روش neighbour–joining رسم گردید. این سویه ها از نظر فیلوژنتیک متعلق به گونه های Halomonas janggokensis, Halomonas gomseomensis, Halomonas boliviensis, Halomonas andesensis بودند. میزان تشابه برای Halomonas janggokensis وHalomonas gomseomensis بیش از 99 درصد بود. برای Halomonas boliviensis و نیز نیمی از Halomonas andesensis جداسازی شده، تشابه بین 98.9– 97 درصد نشان داده شد. نیم دیگر از Halomonas andesensis تشابه 94.2 درصد را با نزدیکترین سویه های ثبت شده در ژن بانک داشتند. با انجام مطالعات تکمیلی مانند هیبریداسیون DNA–DNA و تعیین محتوای G+C و ...، این سویه ها ممکن است در گونه های جدیدی قرار گرفته و نمایندگانی از سویه های بومی دریاچه ارومیه باشند.

۲معرفی سویه های جدیدی از باکتری نمک دوست Salinivibrio sp. از دریاچه ی ارومیه
اطلاعات انتشار: مجله پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران)، بيست و هفتم،شماره۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این پژوهش برای اولین بار شناسایی میکروارگانیسم نمک دوست نسبی جنس Salinivibrio از دریاچه ی شور ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به شناسایی سویه های جدیدی از این جنس گردید. دریاچه ی ارومیه دریاچه ی پرشوری است که در شمال غربی ایران واقع شده و شورترین دریاچه ی دائمی ایران و از معدود دریاچه های فوق اشباع دائمی در جهان می باشد. ابتدا نمونه ها از مناطق مختلف دریاچه ، جمع آوری و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شدند. بعد از غنی سازی و کشت نمونه ها در شرایط تعریف شده، برای دستیابی به کلنی های خالص کشت های متوالی انجام گرفت. سپس سویه های منتخب از نظر ویژگی های فنوتیپی و فیلوژنتیکی (به وسیله تکنیک توالی یابی 16S rRNA) مورد مطالعه قرار گرفتند. از بین کل سویه های متعلق به Salinivibrio sp. ، 57% و 43% سویه ها نزدیکترین تشابه را به ترتیب به S. costicola subsp. alcaliphilus و S. sharmensis نشان دادند.این پژوهش، سعی در ارائه ذخایر ژنتیکی جدید از منابع عظیم میکروبی دریاچه ی ارومیه بخصوص انواع Salinivibrio دارد که پایه کاربردهای وسیعی در دانش بیوتکنولوژی می باشند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه