توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱راهکارهایی جهت بهبود کارآیی در مصرف منابع آب در فرآیند توسعه کشاورزی
اطلاعات انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۶
آب کالایی باارزش و غیر قابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست و نقش محوری آن را در توسعه کشاورزی، نمیتوان انکار کرد. استفاده بهینه از آب در کشوری چون ایران که از نظر اقلیمی دارای وضعیت خشک تا نیمه خشک است از اهمیت فراوانی بخصوص در بهبودد راندمان مصرف آب برخوردار است . بر این اساس این مقاله با بررسی نقش آب در توسعه کشاورزی و همچنین با ارائه تحلیلی از چگونگی مصرف آن در بخش کشاورزی و میزان اتلاف و ضایعات آن، نتیجه میگیرد که بهره برداری از منابع آب در بخش کشاورزی با توجه به شرایط و ویژگیهای این بخش فاقد کارآیی مناسب است. در نهایت با توسعه راهکارهایی در دو بخش عمومی و تخصصی بهبود راندمان و کارآیی در بهره برداری از منابع آب کشاورزی را مورد توجه قرار میدهد.

۲بررسی کارآمدی روابط عمومی و عوامل موثر بر آن موطالعه موردی ادارات آموزش و پرورش استان گلستان
اطلاعات انتشار: علوم اجتماعي - دانشگاه علامه طباطبايي، سال
تعداد صفحات: ۲۷

۳مکان یابی جهت توسعه آتی شهربا استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: شهرگرگان، کوی اوزینه
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
همگام با پیدایش و تکامل نظام سرمایه داری انباشت سرمایه تمرکز فضایی ابزار تولید و نیازبهنیروی کار که به گسترش شهرنشینی و شهرگرایی منجر شد توسعه فیزیکی شتابان شهرها نیز نمود پیدا کرد باتوجه به اینکه درطی چندسال اخیر توجه به توسعه درونی و فشردگی شهر بیش ازگسترش ان درطرح های توسعه شهری مطرح شده است ولی با این وجود خواهناخواه شهر به صورت افقی به اطراف خود گسترش زیاد داشته است و این مورد درشهرهای بالای 200 هزار نفر که همواره پذیرای جمعیت زیادی ازروستاها و شهرهای کوچک اطراف بوده اند بیشتر صادق بوده است بنابراین لازم است مکان یابی توسعه فیزیکی به گونه ای صورت گیرد که همگام با توسعه فیزیکی مطلوب شهر کمترین خسارت به محیط زیست وارد گشته و بتوان با حفظ محیط زیست به توسعه پایدارشهر نیز دست یافت هدف ازاین پژوهش تعیین مناطق مستعد جهت توسعه اتی شهر گرگان کوی اوزینه می باشد پهنه بندی زمین برای رسیدن به این هدف برپایه 6فاکتور و معیار طبیعی فاصله ازگسل فاصله ازشهر توپوگرافی حریم آبراهه کاربری اراضی و خطرزلزله ارزیابی شده است

۴بررسی ویژگی های اکوتوریستی تالاب زریوار و عوامل تهدیدکننده حیات آن
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۷
صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، یعنی در آنجا که شکل های دیگر اقتصاد، مثل تولید با استخراج از نظر اقتصادی به صرفه نیست یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارند، به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی می شود. بدین لحاظ توجه به ماهیت گردشگری و پیامدهای ناشی از آن لزوم تحقیق و مطالعه را در این موضوع بر مجامع علمی جهان آشکار کرده است. تالاب زریوار در استان کردستان و شهر مریوان، علی رغم برخورداری از جاذبه های طبیعی فراوان، با مشکلات و موانع گوناگونی مواجه بوده که مانع از جذب و گسترش گردشگر به آن شده است. بر این اساس، هدف این پژوهش شناخت موانع موثر در جذب گردشگر به تالاب زریوار و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه اکوتوریسم آن، است. روش تحقیق در این پژوهش از روش های توصیفی – میدانی است. برای تکمیل داده ها و اطلاعات میدانی از روش های مشاهده و تصاویر ماهواره ای کمک گرفته شده است. نتایج حاصل نشان از آن دارد که تالاب زریوار در اغلب زمینه ها فاقد امکانات و تسهیلات لازم برای جلب رضایت گردشگران می باشد و موانع اصلی مخاطره انگیز حیات تالاب و به تبع آن جذب گردشگر آن به دو گروه انسانی و طبیعی دسته بندی شدند.

۵نقش گردشگری در بهبود معیشت پایدار روستایی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز، سال
تعداد صفحات: ۸
مسئله کاهش فقر و ایجاد سطح بالاتری از درآمد و اشتغال، از مهمترین و کلیدی ترین مسائل در مبحث توسعه روستایی محسوب می شود. از این رو گردشگری بعنوان راهکاری جهت مقابله با فقر روستایی و بعنوان منبع درآمدزا در مناطق روستایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه برنامه ریزان، محققان و سیاست گذاران قرار گرفته است. اما رویکردهای موجود در تحقیقات گردشگری سنتی، در سال های اخیر، به علت کمبود توجه به مسئله معیشت و کاهش فقر روستایی بسیار مورد انتقاد بوده اند. از این رو چارچوب معیشت پایدار روستایی مطرح شده و نقش گردشگری در بهبود دارایی های معیشتی مردم مورد بررسی قرار می گیرد.روش تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی و با استفاده از شیوه کتابخانه ای با هدف شناسایی و بررسی نقش گردشگری در بهبود معیشت پایدار روستایی در مناطق جاذب گردشگر است. در نتیجه می توان از طریق همکاری و مشارکت مردم محلی در زمینه فعالیت های مرتبط با گردشگری، همکاری بخش دولتی و سرمایه گذاری در مناطق مستعد توسعه گردشگری، همکاری گردشگران با مردم محلی، برنامه ریزی و اجرای سیاست های مناسب با ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی روستا و جاذبه های روستا از توسعه گردشگری به عنوان فعالیت مکمل در متنوع سازی فعالیت های معیشتی در راستای دستیابی به معیشت پایدار روستایی، با در نظر گرفتن اصول توسعه پایدار بهره گرفت .

۶ارزیابی اثرات طرح های تجهیز و نوسازی اراضی (مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک– استان اصفهان)
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف تحقیق حاضر ارزیابی و تحلیل اثرات طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی است که به صورت مطالعه موردی در منطقه خور و بیابانک استان اصفهان به انجام رسیده است. تحقیق حاضر بر مبنای راهبرد پیمایش به انجام رسیده و از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده گردیده است. کلیه بهره برداران مشمول طرح که سند مالکیت برای آنها صادر شده بود، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند که از بین آنها از طریق فرمول کوکران تعداد 146 نفر بهره بردار به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به نمونه های این گروه روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه شاخص‌های کلیدی مربوط به پراکندگی زمین پس از انجام طرح کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد و بیشترین تغییر مربوط به کل تعداد قطعات تحت مالکیت بوده که کاهشی 214 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که شش عامل به نام های اثر بهره وری، اثر دستیابی به خدمات مکمل کشاورزی، اثر نهادی و قانونی، اثر دسترسی و زیرساختی مزرعه، اثر اجرایی و عملیاتی طرح و اثر مالکیتی زمین مجموعاً 59\75 درصد واریانس اثرات طرح های تجهیز و نوسازی اراضی را تبیین می‌کنند که از مجموع کل اثرات، 01\44 درصد مربوط به اثرات مثبت و 58\31 درصد مربوط به اثرات منفی بوده است.

۷ارزیابی اثرات گردشگری درشهرهای ساحلی (مطالعه موردی: بندرگز)
اطلاعات انتشار: همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان، سال
تعداد صفحات: ۲۰
گردشگری پدیده ای است که از گذشته های دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی اقتصادی، و تاریخی به پویایی خود ادامه داده است در عصر حاضر رشد روزافزون جمعیت و متعاقب آن شهرنشینی لجام گسسیخته ویژه بوده در کشورهای در حال توسعه کمبودهای فضای سبز، آلودگی شهرها مشکلات فراوانی را از لحاظ گذران اوقات فراغت و استفاده از زیبایی های طبیعی به وجود آورده است انسان برای فرار از زندگی ماشینی دست به دامان طبیعت می شود که این خود مبنای شروع فعالیت یه بنام اکوتوریسم است فعالیتی که با هدف بهره گیری از زیبایی های طبیعی و جلوه های حیرت انگیز خلقت در عین حال سفری مسئولیت پذیر بدون کمترین آسیب پذیری محیطی بر فضاهای کالبدی منطقه می باشد اگرچه کنجکاوی های انسان به منظور کشف رازهای جهان هستی انگیزه اصلی این جابه جایی بوده است ولی عوامل دیگری هم در این زمینه نقش دارد شرایط حاکم بر هوا نوعاقلیم و توریسم سه پارامتر مهمی هستند که به طرق متفاوت با یکدیگر بوه و در دو مقیاس جهانی و محلی دارای اهمیت می باشد لذا در این تحقیق سعی می شود قابلیتهای اکوتوریستی شهرستان بندرگز در جهت جذب گردشگر شرح داده شده و ارتباط بین توریسم و عوامل اقلیمی نیز روشن شود روش تحقیق در این طرح به صورت کتابخانه ای استفاده از اینترنت کتابها مقالات و میدانی نظیر تهیه پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS, EXCEL انجام گرفت دوره اقلیم یانتخاب شده 10 ساله می باشد نتایج بدست آمده نشان داده که با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان بندرگز فصول بهار و تابستان از امکانات جذب اکوتوریست بیشتری برخوردار می باشند

۸گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان)
اطلاعات انتشار: نشريه برنامه ريزي و توسعه گردشگري، اول،شماره۳، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
پژوهش حاضر در پی شناخت نقش گردشگری در بهبود توانمندسازی زنان روستایی است. ماهیت تحقیق حاضر کاربردی و روش انجام پژوهش توصیفیج– تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 1785 نفر از زنان ساکن در روستای گردشگری زیارت می باشند که حداقل در پنج سال اخیر در این روستا سکونت داشته اند. نمونه آماری با استفاده از فرمول منطقی کوکران به تعداد 126 نفر تعیین و برای انتخاب نمونه های آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، به صورت میدانی و با مراجعه به خانوارهای ساکن در روستای زیارت و مصاحبه با زنان روستا جمع آوری گردید. اعتبار تحقیق با استفاده از اعتبار محتوایی، از نوع اعتبار صوری، مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی ابزار سنجش نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه (آلفا برابر با 879\0) و مورد تایید قرار گرفت. نتایج این مطالعه بیانگر آنست که نقش گردشگری روستایی درتوانمندسازی اقتصادی زنان در رتبه اول اهمیت قرار دارد. بطوری که، زنان با گسترش گردشگری در این روستا، بهره مند از تنوع درآمد و فرصت های ایجاد اشتغال و بر خوردار از سطح رفاه نسبی بالاتر و رضایت بیشتر شده–اند. نتایج همچنین نشان داد که توانمندسازی فرهنگی زنان، در رتبه دوم اهمیت قرار دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه