توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر فرسایش پذیری در خاکهای کشاورزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۹
شاخص های فرسایش پذیری عمدتا بر اساس ویژگی هایی استوار هستند که بر پراکنش خاک، دانه بندی خاک، پایداری خاکدانه و انتقال به وسیله جریان آب اثر می گذارند. فرسایش پذیری خاک یکی از عوامل مهم در مدل های فرسایشی است. در رابطه جهانی فرسایش خاک، فرسایش پذیری خاک از روی بافت، ساختمان، مقدار ماده آلی و نفوذپذیری خاک تنها بر اساس بخشی از ویژگی های ذاتی خاک که عمدتا فیزیکی هستند، استوار است. در حالی که فرسایش پذیری درکنار ویژگی های فیزیکی ممکن است تحت تاثیر سایر ویژگی های خاک (شیمیایی و مکانیکی) نیز قرار گیرد. از سوی دیگر این معادله بر اساس باران های مناطق نیمه مرطوب آمریکای مرکزی در خاک های تقریبا غیر آهکی ارائه شده است. در حالی که بیشتر نقاط کشور جز مناطق خشک و نیمه خشک بوده و خاکها اغلب آهکی هستند. از این رو استفاده از این معادله برای برآورد فرسایش پذیری در خاکهای آهکی مناطق نیمه خشک ایران نمی تواند برآوردی صحیح از فرسایش پذیری خاک ارائه دهد. فرسایش پذیری خاک در کنار ویژگی های ذاتی خاک (بافت و …) که موجب تغییرپذیری مکانی فرسایش پذیری میشوند، به ویژگی های غیر ذاتی خاک از جمله پایداری خاکدانه ها نیز بستگی دارد. این ویژگی ها در طی سال بر اثر مدیریت های مختلف خاکی تغییر می یابند. از این رو فرسایش پذیری خاک دارای تغییر پذیری زمانی نیز است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر فرسایش پذیری خاک در خاکهای آهنکی مناطق نیمه خشک و شناخت عوامل موثر در تغییر پذیری زمانی و مکانی فرسایش پذیری حائز اهمیت است.

۲تعیین حساسیت خاکها به فرسایش آبی در نواحی نیمهخشک شمالغربی ایران
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
حساسیت خاک به فرسایش یا فرسایشپذیری خاک به عنوان یکی از عوامل مؤثر در فرسایش است . در این پژوهش، حساسیت خاک به فرسایش آبی در 900 کیلومتر مربع از خاکهای شهرستان هشترود واقع در ناحیه نیمهخشک شمالغربی ایران مورد بررسی قرار گرفت . خاکًها عمدتا با بافت لومی رسی و دارای حدود 13 درصد آهک هستند . فرسایشپذیری خاک در در 36 نقطه مختلف در کرتهای استاندارد تحت 41 رخداد باران طبیعی اندازه – گیری شد . نتایج نشان داد که شن درشت، رس، ماده آلی، آهک، پایداری خاکدانه و نفوذپذیری خاک، همبستگی منفی معنیدار و شن بسیار ریز و سیلت، همبستگی مثبت معنیدار با فرسایشپذیری خاک دارند . بررسیها با روش تجزیه مولفههای اصلی و رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین این ویژگیها شن درشت، آهک، پایداری خاکدانه و نفوذپذیری خاک، رابطهای معنیدار p< 0\001) ، ) R 2=0\93 با فرسایشپذیری دارند . اثر شن درشت در سطح احتمال 0\001 و اثر ماده آلی و آهک در سطح احتمال 0\01 در کاهش فرسایشپذیری معنیدار بود .

۳اثر ویژگیهای خاک بر رواناب در خاکهای آهکی ناحیه نیمه خشک شمال غربی ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۸
این پژوهش بر اساس اندازهگیری صحرایی رواناب تحت باران طبیعی برای تعیین اثر ویژگیهای خاک آهکی بر رواناب انجام گرفت . آزمایش در 36 شبکه مربعی به ابعاد 5 کیلومتر، در جنوب استان آذربایجانشرقی ازسال 1384 تا 1385 انجام گرفت . خاکها عمدتا لومرسی و دارای 13 درصد آهک بودند . در هر شبکه یک دیمزار با شیب 9 درصد انتخاب و سه کرت استاندارد در آن ایجاد و در انتهای آنها محفظه رواناب قرار گرفت . طی انجام پژوهش، 23 رخداد باران منجر به رواناب شد . مقدار رواناب در کرتها در هر رخداد از 2\153 تا 49\377 لیتر تغییر کرد . مقدار رواناب
همبستگی معنیدار با نفوذپذیری خاک ) R 2 =0\73 , p<0\001) داشت . شندرشت، ماده آلی و آهک برخلاف سیلت نفوذپذیری و رواناب را به طور معنیداری افزایش دادند . بر اساس نتایج مقدار رواناب را از یک رابطه رگرسیونی خطی ساده بر اساس شن درشت، ماده آلی و آهک با اطمینان نسبتا بالایی ) R 2 =0\71) میتوان پیشبینی کرد

۴رابطه بین راندمان بارندگی و ویژگیهای خاک در نواحی نیمهخشک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۹
حفظ آب باران در خاک و افزایش راندمان آن نقشی مهم در افزایش تولید محصول به ویژه در زمینهای دیم نواحی نیمهخشک دارد. این پژوهش بر اساس اندازهگیریهای صحرایی هدررفت آب به منظور تعیین راندمان آب باران در زمینهای دیم نواحی نیمهخشک انجام گرفت. آزمایش در منطقهای به مساحت 900 کیلومتر مربع در شهرستان هشترود واقع در جنوب استان آذربایجان شرقی طی سال 1384 و 1385 انجام گرفت. در سطح منطقه، 36 زمین دیم با شرایط فیزیکی مشابه در نظر گرفته شد و در هر زمین، هدررفت آب و راندمان آب باران در سه کرت مستقر در آن، تحت رخدادهای طبیعی باران اندازهگیری شدند. بر اساس نتایج طی دوره پژوهش 41 رخداد باران بر هدررفت آب در کرتها اثر گذاشتند. میانگین سالانه راندمان آب باران از 91 درصد تا 97 درصد در کرتها تغییر کرد. راندمان آب باران تحت تاثیر افزایشی معنیدار نفوذپذیری خاک (05\0, P<54\0=2R) قرار گرفت. نفوذپذیری خاک نیز به نوبه خود تحت تاثیر ویژگیهای مختلف خاک از جمله شن، سیلت، ماده آلی و آهک قرار گرفت. بررسی رابطه بین راندمان بارندگی و عملکرد گندم نشان داد که با افزایش راندمان بارندگی، عملکرد گندم به طور معنیدار (01\0p، 61\0=2R) افزایش مییابد. با توجه به تاثیر معنیدار ماده آلی در افزایش نفوذپذیری و در نتیجه راندمان آب باران، با مدیریت بقایای محصول و مصرف کودهای آلی میتوان راندمان بارندگی و تولید محصول را در زمینهای دیم منطقه نیمه خشک افزایش داد.

۵برآورد عامل فرسایشپذیری بر اساس مدل RUSLE در بخشی از خاکهای آهکی شمالغرب ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۸
برآورد فرسایشپذیری خاک (K) برای پیشبینی فرسایش آبی ضروری است. در نسخه اصلاح شده رابطه جهانی فرسایش خاک (RUSLE) مقدار K براساس میانگین هندسی قطر ذرات برآورد میشود. با توجه به تفاوت ویژگیهای خاکهای آهکی با ویژگیهای خاکهای نواحی نیمهمرطوب محل ارائه این مدل، به نظر میرسد برآورد K با استفاده از آن در خاکهای آهکی دارای خطا باشد. در این پژوهش هدررفت خاک در کرتهای استاندارد تحت رخدادهای طبیعی باران در 36 زمین با شیب 9 درصد در شهرستان هشترود واقع در شمالغرب ایران طی دوسال اندازه گیری گردید.

۶چگونگی پیش بینی مقدار فرسایش بادی با استفاده از مدل RWEQ,WEQ
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی، سال
تعداد صفحات: ۶
باد به عنوان یکی از عامل اصلی وقوع فرسایش باید در یک منطقه است فرسایش بادی هنگامی رخ می دهد که سرعت باد از سرعت آستانه فرسایش در خاکی که سطح آن بدون پوشش گیاهی بوده فاقد زبری می باشد و مانعی در برابر باد نباشد بیشتر باشد وقوع فرسایش بادی در زمینهای کشاروزی مشکل زیادی را به ویژه از نظر برداشت ذرات معدنی و الی حاصلخیز کننده و هدررفت عناصر غذایی خاک به دنبال دارد از این رو پیش بینی میزان وقوع فرسایشبادی د ر اراضی کشاورزی حائز اهمیت است در چند دهه گذشته تلاشهای مستمری جهت ارائه مدلهایی برای پیش بینی فرسایش بادی در اراضی کشاورزی انجام گرفته است دانشمندان دفتر پژوهشهای کشاورزی وزارت کشاورزی امریکا در ارائه برخی مدلها پیشتاز بوده اند مدل فرسایش بادی WEQ یا WIND EROSION EQUATION مدل معادله فرسایش بادی اصلاح شده revised wing erosion equation یا RWEQ از جمله این مدلها هستند مدل فرسایش بادی WEQ بر مبنای عامل فرسایش پذیری خاک I پایه ریزی شده است . فرسایش پذیری خاک I عبارت از توان فرسایش خاک برحسب تن درهکتار در سال از مزرعه ای وسیع بدون حفاظ با سطح لخت ، نرم و بدون سله است

۷کاربرد مالچ های نفتی درمهار فرسایش بادی و تثبیت شن های روان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی، سال
تعداد صفحات: ۷
ایران در کمربند خشک جهان قرا گرفته است دراین مناطق میزان تبخیر و تعرق بسیار بیشتر از بارش های اسمانی است باد یکی از عوامل مهم وقوع فرسایش و تشکیل نهشته های باد ی در مناطق خشک است تپه های شنی شکل مهم نهشته های بادی هستند که غالبا در بیابان ها تشکیل می گردند. در حال حاضر گسترش فرسایش بادی یکی از مهمترین تهدید طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک کشور محسوب می شود کاربرد مالچ ها نفتی در کنار مصرف سایر مواد شیمیایی پلیمر انجام اقداما ت بیولوژیکی تقویت پوشش گیاهی ، مکانیکی بادشکن و غیره و مدیریتی خاکورزی و غیره در مهار فرسایش بادی و تثبیت شن های روان می تواندموثر باشدمالچ های نفتی به مواد یا فراورده های سنگین نفتی اطلاق می شود که به منظور جلوگیری از فرسایش خاک تثبیت شن های روان و افزایش محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. مالچهای نفتی در اثر پاشش برروی تپه های شنی فعال به صورت فیلم نازک تیره رنگ قرارگرفته که ذرات لایه سطحی را به هم چسبانده و لایه ای مقاوم نسبت به فرسایش بادی را به وجود می اورند.

۸برآورد سرعت رواناب در آبراهههای تحت فرسایش در حوزه آبخیز زنجانرود
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
ویژگیهای فیزیکی و شیمایی خاک به عنوان یکی از عوامل مهم تعیین کننده حجم و سرعت رواناب در اراضی شیبدارمیباشند. رواناب هنگامی رخ میدهد که شدت بارندگی از ظرفیت نفوذ آب به خاک بیشتر باشد. در این صورت بخشی از آب حاصل از بارندگی در سطح خاک باقی مانده و پس از پرکردن گودیهای سطح زمین، در امتداد شیب جریان مییابد. سرعت رواناب در میزان فرسایندگی آن نقشی مهم دارد. به منظور برآورد سرعت رواناب، منطقه سرچم واقع در غرب حوزه آبریز زنجانرود با خاکهای حساس به فرسایش در سال 1388 انتخاب شد. بخشی از منطقه که تحت فرسایش شیاری بود با استفاده از نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی به عنوان محدوده مطالعاتی درنظر گرفته شد. سپس از طریق پیمایش صحرایی و استفاده از دستگاه مکانیاب جهانیGPS10 قطعه زمین شیبدار با شیب یکسان و همجهت که دارای آبراهههای از نوع شیاری بودند، انتخاب شدند. در هر زمین تعداد سه آبراهه مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات آبراههها شامل شیب، ابعاد (عرض، عمق و طول) و زبری آنها اندازهگیری شدند. سرعت رواناب با استفاده از رابطه مانینگ بر اساس، ضریب زبری، شیب و شعاع هیدرولیکی آبراههها برآورد شد. برای اطلاع از ویژگیهای خاک، نمونهبرداری خاک از عمق صفر تا 20 سانتی متری خاک هر آبراهه انجام گرفت . آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی خاک شامل درصد نسبی ذرات معدنی (شن، سیلت و رس)، درصد سنگریزه، پایداری خاکدانه، درصد پراکنشپذیری رس، ضریب آبگذری اشباع، واکنش خاک، هدایت الکتریکی، درصد ماده آلی، درصد سدیم تبادلی، نسبت جذب سدیمSAR در نمونهها اندازهگیری شدند .

۹حفظ آب باران و کاهش رواناب سطحی با مصرف پلیوینیلاستات در خاک مارنی در حوزه آبخیز زنجانرود
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
استفاده از پلیمرها روشی مؤثر برای حفظ آب باران در محل ریزش و مهار روانابهای سطحی به ویژه در خاکهای حساس به فرسایش نظیر خاکهای مارنی میباشد. تولید رواناب در آنها در افزایش هدررفت خاک نقشی بارز دارد. از این رو کاهش تولید رواناب به عنوان روشی موثر جهت حفاظت خاک در این خاکها است. در مورد اثر پلیوینیلاستات بر تولید رواناب تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. در این تحقیق کارایی پلیوینیلاستات در کاهش تولید رواناب در خاکهای مارنی غرب حوزه آبخیز زنجانرود مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور خاک مارنی از حوزه مذکور در سال 1389 نمونه برداری شد. خاکها به 15 فلوم فلزی به ابعاد 1m×0\5m و عمق 15cm ریخته شدند پلیوینیلاستات در پنج سطح شامل صفر شاهد، 50 ، 100 ، 150 ، 200 کیلوگرم در هکتار با در سه تکرار به سطح خاکها پاشیده شد. برای حذف اثر رطوبت اولیه بر تولید رواناب، خاک داخل فلومها تا رطوبت یکسان (% 15 ) مرطوب شدند. جعبهها تحت شیب 5 درجه ( 9 درصد)زیر دستگاه شبیهساز باران قرار داده شدند. پنج رخداد بارندگی به مدت 30 دقیقه با شدت ثابت 40 میلیمتر بر ساعت بر خاکها اعمال شد. مقدار کل رواناب تولیدی در پنج باران در تیمارهای مختلف اندازهگیری شد. دادهها با آزمون دانکن با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه قرار گرفتند. تجزیه خاک نشان داد که خاک مذکور دارای بافت لومی، ماده آلی پایین 0\29 درصد و اهک بسیار بالا 51\2 درصد) بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف پلیوینیلاستات بر تولید رواناب در سطح آماری 5 درصد معنیدار بود. بر اساس نتایج، سطح 50 کیلوگرم در هکتار پلیمر برخلاف سطوح 100 ، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار آن نسبت به تیمار شاهد، اثری قابل ملاحظه در کاهش رواناب داشت. مقدار رواناب در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار، 30 درصد کمتر از تیمار شاهد بود. این نتیجه به دلیل افزایش نفوذپذیری خاک در اثر افزودن این پلیمر بود. در سطح 200 کیلوگرم در هکتار پلیمر مصرفی، میزان رواناب نسبت به شاهد افزایش یافت. دلیل این امر آن بود که در مقادیر بالاتر، پلیمر علاوه بر سطح به داخل خاکدانهها نیز نفوذ نموده و باعث مسدود شدن منافذ ریز می – گردد. به این دلیل نفوذ آب به خاک کاهش یافته و تولید رواناب افزایش مییابد. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که سطح 50 کیلوگرم در هکتار پلیوینیلاستات برای کاهش تولید رواناب و حفظ نزولات آسمانی در خاکهای مارنی در حوزه آبخیز زنجانرود مناسب میباشد

۱۰کارایی بندهای حفاظتی در جلوگیری از ورود فلزات سنگین از طریق روانابها به دریاچه سد تهم
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
حضور فلزات سنگین در غلضتهای بالا در خاک برای گیاهان، حیوانات و انسان سمی است. در این تحقیق حو زه آبخیزتهم با توجه به سد تهم که تامین کننده آب شرب شهر زنجان است، انتخاب شد. سد تهم از آب روانابها و زهآبهای زمینهای کشاورزی بالا دست خود تامین میشود. با توجه به وجود عناصر سنگین در سموم و کودهای شمیایی مورد استفاده در زمینهای کشاورزی، این موضوع در سال 1389 مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور 20 بند اصلاحی با خاک بالادست خود انتخاب شدند. نمونهبرداری خاک در سه نقطه با سه تکرار از عمق صفر تا 30 از بالادست هر بند انجام شد. از رسوب پشت هر بند نیز در سه تکرار از عمق صفر تا 30 نیز نمونهبرداری انجام گرفت. غلظت فلزات سنگین (سرب و روی) پس از استخراج به روش عصارهگیری باDTPAبه وسیله دستگاه اتمی تعیین گردید. فراوانی ذرات شن، سیلت و رس در خاک و رسوب با استفاده از روش هیدرومتر تعیین شد. بر اساس نتایج، غلظت سرب و روی در خاک به ترتیب0\42 و 0\33 میلی گرم در کیلوگرم و در رسوب به ترتیب 0\39 و 0\40میلیگرم بر کیلوگرم بود. نتایج نشان داد کهمیزان غلظت سرب در رسوب نسبت به خاک بالا دست خود به طور میانگین0\3 میلی گرم بر کیلو گرم کاهش یافت. بینسرب خاک با سرب رسوب همبستگی معنیدارR2=0\85 ،p<0\01وجود داشت. میزان غلظت روی در رسوب نسبت بهخاک بالا دست به طور میانگین0\7 میلیگرم بر کیلوگرم افزایش نشان داد اما همبستگی بین میزان روی در این دو بخش معنیدار نشد. همچنین نتایج نشان داد که بین ذرات رس خاک بالادست با ذرات همنوع در رسوب پشت بند همبستگیمعنیداری R2=0\52 ،p<0\01 وجود داشت. این همبستگی در مورد شن و سیلت معنیدار نشد. درصد ذرات رس در رسوب8\8 درصد کمتر از خاک بالادست بود. از آنجا که بندهای حفاظتی کارایی مناسبی در نگهداشت ذارت رس ندارند سرب در اثر جذب سطحی به ذرات رس به همراه این ذرات از سرریز بندها عبور کرده و به آب شرب دریاچه سد وارد می –شود. هر چند غلظت سرب در آب دریاچه تهم در حد بهرانی و خطرزا نیست، اما انجام اقدامات برای کاهش ورود آن به آب شرب بهتر خواهد بود. در این راستا جلوگیری از هدررفت ذرات رس با اقدامات تکمیلی مانند عدم تغییر کاربری زمین و کنترل چرای بیرویه در کاهش ورود این آلاینده به دریاچه سد موثر خواهد بود.

۱۱ارزیابی اثر ابعاد کرتهای صحرایی بر میزان رواناب حاصله از رخدادهای بارندگی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور بررسی اثر ابعاد کرتهای صحرایی بر میزان رواناب تولید شده در واحد سطح، ناشی از رخدادهای باران تعداد هفت کرت با ابعاد مختلف )طولهای 2 تا 30 متر و عرضهای 1 تا 2\4 متر و با سه تکرار درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران واقع در کوهین استان قزوین، در شهریورسال 1389 احداث گردید. رواناب تولید شده از تمامی رخدادها در این کرتها در فاصله بین شهریور سال 1389 تا تیرماه 1390 به صورت مجزا اندازهگیری شد. در طول مدت آزمایش از 39 رخداد بارندگی، 9 رخداد منجر به تولید رواناب در کرتها گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که در تمامی رخدادهای مذکور با افزایش ابعاد کرتها میزان رواناب تولید شده در واحد سطح به صورت تابع توانی p<0\001 کاهش مییابد. نتایج حاصل تجزیه طرح آماری نیز نشان داد که اختلاف میزان رواناب در واحد سطح، بین کرتهای دارای طول کمتر از 10 متر و کرتهای بزرگتر، در سطح 1% معنیدار است. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف بین کرتهای با طول 15 متر وبیشتر در اغلب موارد معنی دار نیست. در مجموع، در کرتهای با طول بیش از 15 متر، رواناب در واحد سطح کمتر تحت تاثیر ابعاد کرت قرار میگیرد

۱۲اثر متقابل شوری و بیکربنات محلول غذایی بر فتوسنتز، تعرق و هدایت روزنه ای در دو رقم زیتون
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
شوری و بی کربنات آب در ایران یکی از مشکلات عمده در کشاورزی است که رشد ، نمو و عملکرد گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهند. برای مطالعه اثرات شوری (کلرید سدیم) و سدیم بی کربنات بر فتوسنتز و میزان تعرق نهال های یکساله زیتون ارقام آربیکن و زرد، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1389 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمار کلریدسدیم در سه سطح (0، 100 و 200 میلی مولار در لیتر) و سدیم بی کربنات در سه سطح (0، 10 و 20 میلی مولار در لیتر) در بستر پرلیت و شن(1:1) به همراه محلول غذایی به نهال ها داده شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف شوری تاثیر معنی داری بر صفات مورد بررسی داشته، بطوریکه با افزایش سطوح شوری، مقدار فتوسنتز، هدایت روزنه ای و تعرق برگ ها کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که سطوح مختلف شوری و بی کربنات بر میزان فتوسنتز تاثیر معنی داری داشته است. طبق نتایج به دست آمده رقم آربیکن در مقایسه با رقم زرد تحمل بهتری نسبت به شوری و بیکربنات نشان داد.

۱۳میزان جذب فسفر توسط گیاه گندم تحت تأثیر تغذیه سن گندم Eurygaster integriceps P. (Hemiptera: Scutelleridae) در شرایط کشت هیدروپونیک
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین پژوهش میزان جذب فسفر توسط گندم تحت تأثیر تغذیه سن گندم در کشت هیدروپونیک در سال 1389 ارزیابی گردید. بدین منظور سن های زمستان گذران و نسل جدید با تراکم های صفر، یک، دو و سه عدد در دو مرحله پنجه زنی و ساقه دهی روی گندم قرارگرفتند. این آزمایش برای سن های زمستان گذران و نسل جدید انجام گردید. نتایج بیانگر اثر معنی دار مرحله فنولوژیکی (p<0.001) و اثرات متقابل مراحل فنولوژیکی و تراکم (p<0.02) برمیزان جذب فسفر توسط گندم برای حشرات نسل زمستان گذران می باشد. البته حشرات نسل جدید صرفاً درمرحله فنولوژیکی برمیزان جذب فسفر تأثیر معنی دار داشتند (p<0.001). سایر پارامترها تأثیر معنی داری برمیزان جذب فسفر نداشتند.

۱۴رابطه بین تخریب و تراکم خاکدانه ها در خاک کشاورزی مارنی تحت تاثیر قطرات باران
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
خاک های مارنی از جمله خاک های حساس به فرسایش آبی هستند. قطرات باران نقشی مهم در تخریب کیفیت فیزیکی خاک دارند. این تحقیق به منظور بررسی تخریب خاکدانه ها و تراکم خاک با استفاده از شبیه ساز باران در خاک کشاورزی مارنی در سال 1389 در زنجان انجام شد. برای این منظور جعبه های محتوی خاکدانه در ابعاد زمانی مختلف (صفر، 5\7، 15، 5\22، 30، 5\37، 45، 5\52 و 60 دقیقه) زیر باران قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش مدت بارندگی، میزان تخریب خاکدانه ها و تراکم خاک به طوری معنی دار (001\0>P) افزایش یافتند. بین میزان تراکم خاک و تخریب خاکدانه ها رابطه معنی دار مثبت (001\0>P ،93\0=2R) وجود داشت

۱۵رابطه بین تولید رواناب و رسوب در خاک مارنی متأثر از مصرف پلی وینیل استات
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
پلیمرها نهاده های مناسبی برای پیشگیری از رواناب و هدررفت خاک هستند. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین تولید رواناب و رسوب در خاک مارنی متأثر از مصرف پلی وینیل استات در سال 1389 انجام گرفت. برای این منظور پنج سطح پلی وینیل استات شامل صفر، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار در سه تکرار در جعبه های فرسایشی محتوی خاک مارنی مصرف شد و تحت پنج رخداد باران شبیه سازی شده با شدت 40 میلیمتر بر ساعت و مدت 30 دقیقه قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر تیمارهای مختلف پلی وینیل استات بر تولید رواناب در سطح احتمال 5% معنی دار بود. بر اساس نتایج سطح 50 کیلوگرم در هکتار پلی وینیل استات نسبت به تیمار شاهد، تأثیر معنی داری در کاهش رواناب داشت. مقدار رواناب در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار 6\16 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. نتایج هم چنین نشان داد که اثر تیمارهای مختلف پلی وینیل استات بر تولید رسوب در سطح احتمال 5% معنی دار بود. مقدار رسوب در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار 38 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. از نظر اقتصادی این سطح پلیمر، مناسب ترین سطح برای کاهش رسوب در خاک مارنی بود. نتایج نشان داد که بین تولید رواناب و رسوب در خاک مارنی تیمار شده با پلی وینیل استات همبستگی بالایی (982\0=R2) وجود داشت. این مسئله به این دلیل بود که با افزایش رواناب، ذرات خاک به ویژه ذرات ریز بیشتری از سطح خاک شسته و خارج شدند. با افزایش رواناب در رخدادهای متناوب بارندگی، رسوب هم به صورت معنی داری (001\0P<) افزایش یافت

۱۶رابطه بین جوانه زنی و مقاومت خاک تحت تاثیر پلی وینیل استات
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
پلیمرها می توانند با بهبود خصوصیات فیزیکی خاک، مقاومت سطح خاک را کاهش دهند. این پژ‍وهش به منظور بررسی رابطه بین جوانه زنی و مقاومت خاک تحت تاثیر پلی وینیل استات در خاک مارنی در سال 1389 انجام گرفت. برای این منظور پس از کاشت بذرهای گندم محلول پلیمری پلی وینیل استات به مقدار صفر، 33\33، 66\66 و 100 کیلوگرم در هکتار به نمونه های خاک مارنی پاشیده شد. جعبه های خاک تحت باران شبیه سازی شده با شدت 40 میلیمتر در ساعت به مدت نیم ساعت قرار گرفتند. مقاومت سطح خاک با نفوذ سنج اندازه گیری شد و میزان جوانه زنی از نسبت تعداد بذرهای سبز شده به تعداد بذر کاشته شده به دست آمد. بر اساس نتایج اثر مصرف پلیمر بر مقاومت سطح خاک در سطح 001\0 معنی دار بود. بیشترین جوانه زنی در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار پلیمر مشاهده شد. بین جوانه زنی و مقاومت خاک همبستگی معنی دار منفی (01\0 P<و 62\0R2=) تحت تاثیر پلیمر وجود داشت

۱۷تأثیر تغذیه سن گندم Eurygaster integriceps P. (Hemiptera: Scutelleridae) بر جذب ریشه ای نیتروژن در گندم
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
در این پژوهش اثر تغذیه سن گندم بر جذب ریشه ای نیتروژن توسط گندم در سال 1389 مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور سن های نر و ماده با تراکم های صفر، یک، دو و سه عدد به ازای هر بوته در دو مرحله رشدی گیاه شامل پنجه زنی و ساقه روی روی گندم رقم فلات قرار داده شد. این آزمایش هم برای سن های زمستان گذران و هم برای سن های نسل جدید انجام گرفت. نتایج آزمایش مربوط به حشرات نسل زمستان گذران نشان داد که مرحله فنولوژیکی گیاه و اثر متقابل جنسیت و تراکم سن ها در سطح 01\0 درصد و اثر متقابل مرحله فنولوژیکی گیاه و جنسیت سن ها و نیز اثر متقابل مرحله فنولوژیکی گیاه و تراکم سن ها در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار داشت. تغذیه سن های نسل جدید بر جذب نیتروژن گیاه اثر بیشتری داشت به نحوی که مرحله فنولوژیکی گیاه، جنسی سن ها و اثر متقابل جنسیت و تراکم سن ها در سطح 01\0 درصد، تراکم سن ها و اثر متقابل مرحله فنولوژیکی گیاه و تراکم سن ها در سطح 5 درصد و نیز اثرات متقابل مرحله فنولوژیکی گیاه، جنسیت و تراکم سن ها در سطح 1 درصد اختلاف معنی دار داشتند. تفاوت های مشاهده شده می تواند بیانگر وجود نوعی مقاومت القایی وابسته به تراکم و مرحله فنولوژیکی باشد.

۱۸تخریب خاکدانه تحت تاثیر بارندگی پیشین در دو کاربری کشاورزی و بکر
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
رطوبت پیشین خاک نقشی موثر در میزان تخریب خاکدانه ها دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی چگونگی تاثیر بارندگی های پیشین بر تخریب خاکدانه ها در دو کاربری کشاورزی و بکر بود. برای این منظور از خاکدانه های با قطر 6–8 میلی متر از دو خاک مارنی تحت کشت و بکر در غرب زنجان در سال 1389 نمونه برداری شد. میزان تخریب خاکدانه ها با محاسبه میانگین وزنی قطر در حالت خشک پس از تاثیر باران شبیه سازی شده تعیین گردید. نتایج نشان داد که بین زمان بارندگی های پیشین و تخریب خاکدانه ها در خاک کشاورزی بر خلاف خاک بکر رابطه معنی داری (05\0>p) وجود داشت: با افزایش تداوم بارندگی، پایداری خاکدانه ها کاهش یافت (59\0 .(R²=

۱۹تاثیر پخش سیلاب بر فراهمی آب گیاه در ایستگاه پخش سیلاب قره چریان
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
پخش سیلاب روشی موثر جهت جلوگیری از فرسایش و تخریب منابع طبیعی و تغذیه آبخوان ها در مناطق خشک و نیمه خشک تلقی می گردد. با توجه به اینکه پخش سیلاب بر بافت، ماده آلی و ساختمان خاک اثر می گذارد، فراهمی آب گیاه نیز دستخوش تغییر می شود. برای این منظور تغییرات آب قابل دسترس در سه عرصه پخش سیلاب به همراه عرصه شاهد (بدون پخش)، در ایستگاه پخش سیلاب قره چریان در سال 1388 بررسی شد. نتایج نشان داد مقدار آب قابل دسترس گیاه به طور معنی دار (001\0 p<) در عرصه های پخش نسبت به شاهد کاهش یافت. این نتیجه بدلیل ترسیب مواد معلق موجود در سیلا ب ها بود که باعث افزایش ذرات رس و کاهش ذرات شن در عرصه های پخش گردید

۲۰تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بر پایداری خاکدانه ها در حوزه آبخیز تهم چای، زنجان
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
پایداری خاکدانه ها بر ویژگی های مهم خاک مانند نفوذپذیری، تهویه، مقاومت، انتقال آب، املاح، گازها و گرما اثر قابل توجهی دارد. این ویژگی تحت تاثیر سایر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک قرار دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر پایداری خاکدانه ها بود. برای این منظور نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتیمتر در 60 نقطه با سه تکرار در حوزه آبخیز تهم چای در سال 1388 برداشت شد. تحلیل داده ها نشان داد که تغییرات پایداری خاکدانه ها بطور عمده متاثر از مقدار ماده آلی (01\0 , p<73\0 R2=)، آهک (05\0 , p<47\0 R2=) و سدیم (05\0 , p<50\0 R2= ) است. نتایج تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام نیز منجر به ارائه معادله ای شد که از آن مقدار پایداری خاکدانه های تر در مناطق مربوطه را می توان از روی متغیر های فوق برآورد نمود (77\0 R2=).

۲۱بررسی تأثیر کم آبیاری بر بهره وری آب در سیستم آبیاری قطره ای نواری در کشت ذرت علوفه ای
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
امروزه حفظ منابع آب قابل دسترس و بهره برداری بهینه از آن ها مسئله ای جهانی است. در چنین شرایطی مصرف آب کم تر، با افزایش کارایی مصرف آن، امری مهم خواهد بود. به همین جهت آزمایشی در شش سطح رطوبتی (صفر، 25، 50، 75، 100 و 125 درصد آب سهل الوصول) در سه تکرار روی ذرت علوفه ای رقم ماکسیما با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نواری در سال 1389 به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بیش ترین میزان عملکرد (70\85303 کیلوگرم در هکتار) و ماده خشک (20\22417 کیلوگرم در هکتار) در تیمار سطح ششم آب حاصل شد. پایین ترین میزان عملکرد (074\42074 کیلوگرم در هکتار) و مقدار ماده خشک ذرت (67\11394 کیلوگرم در هکتار) نیز در تیمار صفر درصد آب سهل الوصول مشاهده شد. تأثیر سطوح آب مصرفی بر کارایی مصرف آب معنی دار نبود. از آنجا که تیمار چهارم آب مصرفی (75 درصد آب سهل الوصول) تفاوت معنی داری از نظر عملکرد و کارایی مصرف آب با تیمار سطح ششم آب نداشت، به عنوان تیمار مناسب به منظور دستیابی به عملکرد مناسب با مصرف آب کم تر بود.

۲۲بررسی الگوی پخشیدگی هیدرودینامیکی در دامنه ای از جریانهای غیر اشباع ماندگار در خاکهای مختلف
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف از این مطالعه بررسی انتشار در دامنه ای از شدت جریانها تحت شرایط ماندگار در خاکهایی با بافتهای متنوع می باشد. بدین منظور 9 نمونه خاک، با بافت های مختلف از افق سطحی مناطق مختلف شمال غرب استان زنجان جمع آوری گردید. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل گردیده و در ستون های خاک آماده شده قرار گرفته و سپس منحنی رخنه کلیه خاکها اندازه گیری گردید و مدل CLT بر آنها برازش داده شد و پارمترهای انتقال املاح بدست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین توزیع زمان انتقال با اقزایش شدت جریان کاهش می یابد ولی تغییرات واریانس انتقال املاح خاک از الگوی منظم و خاصی پیروی نمی کند مطالعه اخیر نشان داد فرآیند انتقال املاح در خاکهای غیر اشباع برآیندی از دو مکانیسم اختلاط فیزیکی و هیدرودینامیکی املاح حاصل از اعوجاج مسیر جریان املاح می باشد

۲۳ارزیابی دو مدل پخشیدگی – توده ای و استوکاستیک در توجیه فرآیند انتقال املاح در خاکهای غیر اشباع
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
هدف از این مطالعه بررسی دو مدل پخشیدگی – توده ای و استوکاستیک در توجیه فرآیند انتقال املاح در خاکهای غیر اشباع می باشد. بدین منظور 9 نمونه خاک، با بافت های مختلف از افق سطحی مناطق مختلف شمال غرب استان زنجان جمع آوری گردید. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل گردید و در ستون های خاک آماده شده قرار گرفته و سپس منحنی رخنه کلیه خاکها با اعمال پالس کوتاهی از کلرید کلسیم و در شدت جریانهای مختلف و شرایط غیر اشباع ماندگار اندازه گیری گردید و مدل های CDE و CLT بر آنها برازش داده شد و پارامترهای انتقال املاح بدست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این مدل ها برازش خوبی بر منحنی های رخنه تجربی دارند. اما در میان 86 منحنی رخنه بدست آمده مدل CLT بر 14 منحنی رخنه برازش مناسبی داشت و مدل CDE بر 72 منحنی رخنه برازش بهتری داشت که نشان دهنده صحت بیشتر فرضییات مدل CDE در شرایط غیر اشباع می باشد

۲۴ارزیابی تجمع نانو ذرات فایتولیت در توده های بومی جو
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
سیلیس(Si ) دربسیاری از گیاهان به صورت جامد ذخیره شده و ذرات سیلیکاتی داخل و خارج سلولی را می سازد . این ذرات فیتولیتهای شیشه ای هستند که در گیاهان تولید می شوند و برای رشد، مقاومت در برابر آسیبهای فیزیکی، آفات، بیماریهای قارچی،تنش های خشکی و سرما ضروری اند. به منظور ارزیابی تجمع نانو ذرات فایتولیت در توده های بومی جو، 1833 توده در قالب طرح اگمنت در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات خیرآباد در سال89 کاشته شد.از1833 توده کاشته شده 100 توده با عملکردهای ماکزیمم و مینیمم انتخاب شد و میزان سیلیکون ذخیره شده اندازه گیری شد.نتایج حاصل از تجزیه کلاستر به روش وارد ،100 ژنوتیپ ارزیابی شده را در 5 گروه متفاوت قرار داد. گروه 3 حاوی ژنوتیپ های با شماره بانک ژن IG36057،IG25778 ، IG21879،IG27907، IG35127 دارای عملکرد و میزان سیلیکون بالایی بودند. گروه 5 دارای حداقل عملکرد و میزان سیلیکون بود. از ژنوتیپ های متعلق به گروههای فوق می توان در طرح های اصلاحی آینده استفاده کرد.

۲۵ارزیابی زمین آماری توزیع مکانی غلظت روی در منطقه انگوران زنجان
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
در سال های اخیر ورود آلاینده ها با منشاء انسانی مانند فلزات سنگین به محیط زیست، به طور چشمگیری افزایش یافته است. فعالیت‌های صنعتی باعث آلودگی و تجمع فلزات سنگین در خاک و نهایتأ منجر به جذب این فلزات توسط گیاهان و انسان می‌شوند. این مواد می توانند مستقیما با مختل کردن عوامل مغزی و عصبی بر رفتار انسان اثر گذاشته که این امر خطری جدی برای انسان محسوب می شود. هدف از این تحقیق بررسی زمین آماری تغییرات مکانی روی قابل جذب در اطراف کارخانه فرآوری روی منطقه انگوران است. این مطالعه در سال 1389 صورت گرفته است. در این تحقیق 100 نمونه خاک بر روی شبکه منظم با فواصل ۵۰۰ متر برداشت و مقادیر قابل جذب روی در آن‌ها توسط DTPA اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که غلظت روی در اطراف معدن و زمین‌های کارخانه نسبت به سایر نقاط بسیار بالاتر از حد مجاز بوده و در بخش عمده ای از منطقه غلظت آن در حد بحرانی است. الگوی کروی بهترین مدل برازش داده شده برای این متغیر تعیین شد. با استفاده از کریجینگ معمولی نقشه‌های پهنه بندی آلودگی خاک تهیه گردید. به منظور تعیین دقت تخمین های انجام شده از میانگین خطای تخمین استفاده گردید که نتایج حاکی از دقت بالای مقادیر تخمین برای عنصر روی است
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۵ نتیجه