توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱کلونینگ و بیان ژن کد‏کننده آنزیم لاکاز از باکتری باسیلوس پومیلوس سویه GAZ23
اطلاعات انتشار: زيست شناسي ميكروارگانيسم ها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: لاکازها (بنزن دیول اکسیژن اکسیدو ردوکتاز EC 1. 10. 3. 2) یکی از اعضای خانواده مالتی کوپر اکسیدازها هستند که اکسیداسیون طیف گسترده ای از ترکیبات فنولی را با استفاده از اکسیژن مولکولی کاتالیز می‌کنند. مواد و روش‏‏ها: ژن کد‏کننده آنزیم لاکاز از سویه GAZ23 به‏وسیله پرایمرهای کلونینگ اختصاصی ژن تکثیرشد. محصول PCR در ناقل بیانی (pET21a) کلون به باکتری اشریشیا کلی سویه BL21(DE3) انتقال یافت و تحلیل توالی انجام شد. بیان آنزیم با استفاده از سوبسترای معمول لاکاز ABTS سنجیده شد. نتایج: توالی ژن S rDNA16 سویه بومی GAZ23 که از خاک‏های ایران جدا شده است دارای 100 درصد شباهت به باکتری باسیلوس پومیلوس بود. ژن لاکاز در سویه GAZ23 دارای 1533 نوکلیوتید است که 510 آمینواسید را کد می‏کند. بحث و نتیجه‏گیری: ژن لاکاز سویه GAZ23 دارای 67 درصد شباهت آمینواسیدی به پروتیین CotA باکتری باسیلوس سوبتیلیس است. به منظور به دست آوردن مقادیر بالای پروتیین محلول، بیان، تحت شرایط میکروآیروبیک و در دمای پایین انجام شد. 4 دمین غنی از هیستیدین متصل شونده به مس در توالی آمینواسیدی این پروتیین وجود دارد.

۲جذب زیستی سرب توسط باکتری های جداشده از پساب های صنایع پتروشیمی
اطلاعات انتشار: Journal of Environmental Sciences and Technology، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۳جداسازی اکتینومایست های مقاوم به برخی فلزات سنگین از خاکهای آلوده منطقه همدان
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
با رشد صنایع مختلف میزان آلودگی به فلزات سنگین افزایش یافته و اثرات زیست محیطی آنها نیز رو به گسترش است. به کارگیری میکروارگانیسم ها به منظور حذف آلاینده های فلزی یکی از چشم اندازهای بیوتکنولوژی میکروبی است. در این میان اکتینومایست ها که جمعیت بزرگی از باکتری های خاک را تشکیل می دهند با توانمندی های بالای زیست فناوری خود مورد توجه ویژه قرار دارند. در این پژوهش 12 نمونه از خاکهای آلوده به فلزات سنگین از مناطق مختلف استان همدان مورد غربالگری قرار گرفت که در مرحله اول 70 سویه در محیط کشت MGA–SE (فاقد فلز سنگین) جداسازی و خالص شد. در مرحله دوم با استفاده از محیط کشت تغیییر یافته MMagar دارای غلظت های 1 تا 20 میلی مولار سرب، 11 سویه برتر که توان مقاومت به mM4 فلز سرب را دارا بودند جداسازی شد. در مرحله غربال گری ثانویه 8 سویه برتر انتخاب و میزان مقاومت به فلزات Cd ،Ni Zn ، Cu ، و Pb به روش میکرودایلوشن سنجیده شد .در این پژوهش بیشترین مقاومت مربوط به فلز Zn در UMTC01519 و UTMC01520 دو سویه به میزان mM100 و بیشترین مقاومت به Cd در سویه UTMC01524 و به میزان mM 1\5 بوده است. در هر صورت مقاومت به کادمیوم در مقایسه با دیگر فلزات کمتر بوده است. این نتایج ضمن نشان دادن توانمندیاکتینومایستها برای حذف فلزات، نشان می دهد که مقاومت به یک فلز سنگین، نمی تواند الزاماً نشان دهنده مقاومت به فلز سنگین دیگر باشد.

۴معرفی سویه های جدیدی از باکتری نمک دوست Salinivibrio sp. از دریاچه ی ارومیه
اطلاعات انتشار: مجله پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران)، بيست و هفتم،شماره۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این پژوهش برای اولین بار شناسایی میکروارگانیسم نمک دوست نسبی جنس Salinivibrio از دریاچه ی شور ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به شناسایی سویه های جدیدی از این جنس گردید. دریاچه ی ارومیه دریاچه ی پرشوری است که در شمال غربی ایران واقع شده و شورترین دریاچه ی دائمی ایران و از معدود دریاچه های فوق اشباع دائمی در جهان می باشد. ابتدا نمونه ها از مناطق مختلف دریاچه ، جمع آوری و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شدند. بعد از غنی سازی و کشت نمونه ها در شرایط تعریف شده، برای دستیابی به کلنی های خالص کشت های متوالی انجام گرفت. سپس سویه های منتخب از نظر ویژگی های فنوتیپی و فیلوژنتیکی (به وسیله تکنیک توالی یابی 16S rRNA) مورد مطالعه قرار گرفتند. از بین کل سویه های متعلق به Salinivibrio sp. ، 57% و 43% سویه ها نزدیکترین تشابه را به ترتیب به S. costicola subsp. alcaliphilus و S. sharmensis نشان دادند.این پژوهش، سعی در ارائه ذخایر ژنتیکی جدید از منابع عظیم میکروبی دریاچه ی ارومیه بخصوص انواع Salinivibrio دارد که پایه کاربردهای وسیعی در دانش بیوتکنولوژی می باشند.

۵جداسازی و شناسایی آرکی های نمک دوست اجباری قابل کشت تالاب پُر شور اینچه برون، استان گلستان
اطلاعات انتشار: نشريه تاكسونومي و بيوسيستماتيك، پنجم،شماره۳(پياپي ۱۶)، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تنوع آرکی های نمک دوست تالاب اینچه برون واقع در استان گلستان ایران با روش های مبتنی بر کشت بررسی شد. نمونه برداری در دو فصل پُر بارش و کم بارش (اردیبهشت و شهریورماه 1389) انجام گرفت. در هر نمونه برداری چهار منطقه مشخص از تالاب با استفاده از محیط های پیچیده نظیر MGM، JCM168، MH1 و یک محیط قلیایی حاوی 23 درصد نمک بررسی شد. پس از گرماگذاری (incubation) در دمای 40 درجه سانتیگراد، 406 جدایه به دست آمد. متوسط تعداد کلونی های به دست آمده در روش کشت، CFU\ml 106×1\2 بود. 361 جدایه از محیط MGM، 39 جدایه از محیط JCM168، سه جدایه از محیط MH1 و سه جدایه از محیط قلیایی به دست آمد. تعدادی از ویژگی های ریخت شناسی، بیوشمیایی و فیزیولوژیکی اولیه برای این سویه ها بررسی شد و از میان این جدایه ها، 45 سویه بر اساس صفات بررسی شده انتخاب و با تکثیر و تعیین ترادف ژن 16S rRNA شناسایی شدند. از این تعداد 40 سویه به خانواده Halobacteriaceae جنس های Haloarcula، Halorubrum، Haloferax، Halobellus، Halogeometricum، Halobacterium، Halolamina، Halorhabdus و Halostagnicola (به ترتیب: 30، 5\27، 5\17، 10، 2\5، 6\2، 6\2، 6\2 و 6\2 جدایه های مربوط به قلمرو آرکی ها) تعلق داشتند و پنج سویه به سلسله باکتری ها، جنس های Rhodovibrio، Pseudomonas و Salicola (به ترتیب 40، 40 و 20 درصد سویه های باکتریایی) متعلق بودند. با توجه به تعداد محدود جنس های آرکی نمک دوست شناسایی شده در جهان، بررسی ها بیانگر تنوع نسبتاً بالای آرکی های نمک دوست قابل کشت در این تالاب است.

۶بررسی معدنی شدن زیستی در نهشته های تراورتنی چشمه بادآب سورت، کیاسر، مازنداران
اطلاعات انتشار: فصلنامه زيست شناسي ميكروارگانيسم ها، پنجم،شماره۱۷، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۸
مقدمه: نهشته های تراورتنی حاصل تجمع کربنات کلسیم در چشمه های کارستی، چشمه های آب گرم، رودخانه های کوچک و باتلاق هاست. چشمه تراورتن ساز بادآب سورت در استان مازندران واقع شده و دومین اثر طبیعی ایران است. این چشمه دارای دو سرچشمه با ویژگی های متفاوت است و وجود رنگ های متنوع به علت رسوبات مختلف زیبایی منحصر به فردی به چشمه می دهد. تراورتن ها مدل مناسبی برای بررسی رابطه محیط– میکروارگانیسم ها هستند، این مطالعه تمرکز روی بررسی تاثیرگذاری میکروارگانیسم ها در رسوب گذاری کربنات کلسیم و جداسازی باکتری های دارنده پتانسیل رسوب گذاری داشت. مواد و روش ها: برای بررسی تاثیر میکروارگانیسم ها بر رسوب گذاری در این جا از روش های میکرسکوپی و کشت استفاده شد، از نمونه های سنگی تصاویر میکرسکوپی با استفاده از میکرسکوپ الکترونی و پلاریزان تهیه شد و باکتری ها از طریق روش های کشت از نمونه آب جداسازی شدند. فعالیت رسوب گذاری باکتری ها از طریق کشت روی محیط B4 بررسی شد و تایید رسوب گذاری با میکرسکوپ پلاریزان انجام شد.نتایج: تصاویر میکرسکوپ الکترونی نشان می دهد که میکروارگانیسم ها در رسوب گذاری تاثیر گذار هستند؛ به شکلی که می توانند به عنوان هسته اولیه عمل کنند. در نهایت، 5 سویه Bss–3، Bsw–28d، Bss–11a، Bsw–1c1 و Bsw–39b جداسازی شدند که توانایی رسوب کربنات کلسیم را داشتند. در این بین، سویه Bss–3 که شباهت 6\99 با تاکسون Labrenzia aggregate IAM 12614T را داشت. این توانایی برای نخستین بار برای این جنس گزارش شده است و در بین سویه ها، سویه Bsw–28d با رسوب دادن 45 میلی گرم بر میلی لیتر کربنات کلسیم بهترین سویه بود. بحث و نتیجه گیری: میکروارگانیسم ها در تشکیل و تکامل محیط اطرافشان اهمیت دارند؛ در نتیجه برای حفظ و احیای یک محیط باید به میکروب های بومی آن توجه کرد.

۷جداسازی، خالص سازی و شناسایی سه گونه دیاتوم (Bacillariophyceae) از تالاب گمیشان بر اساس آنالیز فیلوژنی و توصیف فراساختار دیواره سیلیسی
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه رستنيها، هفدهم،شماره۱،، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دیاتوم های اپیپلیک تالاب گمیشان (استان گلستان)، یکی از زیستگاه های با ارزش در حاشیه شرقی دریای خزر، در سال 1392 جداسازی، خالص سازی و سپس مورد شناسایی قرار گرفتند. بدین منظور، از روش های رقیق سازی سریالی و کشت خطی روی محیط کشت f\2 استفاده و کشت خالص تهیه شد. برای شناسایی جدایه ها، مطالعات ریزریخت شناسی روی لام های دایمی تهیه شده انجام گردید و همچنین تصاویر میکروسکوپی الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تکمیل روند شناسایی، بهترین توالی برای شناسایی براساس آنالیز توالی های موجود در GenBank انتخاب شد و پس از تکثیر قطعه کدکننده ژن SSU، مطالعات فیلوژنتیکی انجام پذیرفت. صفات ریخت شناسی و اطلاعات مولکولی سه گونه جدا شده بررسی شد و با تفسیر اطلاعات مشخص شد آنالیزهای فیلوژنتیک توالی SSU تایید کننده نتایج مطالعات ریخت شناسی می باشد. بر این اساس، آرایه های دیاتوم مورد مطالعه متعلق به گونه های Fallacia pygmaea، Halamphora coffeiformis و Navicula veneta شناسایی شدند.

۸جداسازی و شناسایی ریخت شناسی و مولکولی گونه های جلبک Dunaliella از دریاچه های شور حوض سلطان و آران و بیدگل
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه رستنيها، هفدهم،شماره۱،، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق، نمونه هایی از جلبکDunaliella در تیر 1393 از اکوسیستم های آب شور دریاچه های حوض سلطان و آران و بیدگل جداسازی شدند و سپس گونه های مختلف آن در محیط اختصاصی Moh202 کشت گردید. آرایه های جداسازی شده به کمک میکروسکوپ نوری و روش های ریخت شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، با استفاده از روش مولکولی، واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و استفاده از جفت پرایمر ژن 18S rDNA گونه های مختلف این جنس مورد شناسایی دقیق تر و شناسایی های ریخت شناختی آن ها نیز مورد تایید قرار گرفت. نمونه برداری و جداسازی ریزجلبکDunaliella از مناطق مختلف این دریاچه ها نشان داد که دو گونه مختلف از جنس Dunaliella شامل D. parva و D. viridis در دریاچه های مورد مطالعه وجود دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه