توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر آمنیوتومی بر طول فاز فعال مرحله اول زایمان در خانمهای نخست زا
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲ (مسلسل ۱۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آمنیوتومی بر طول فاز فعال مرحله اول زایمان در خانمهای نخست زا، 60 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم (عج) و حضرت زینب (س) در شهر مشهد، مورد بررسی قرار گرفتند و به صورت تصادفی (یک درمیان) در دو گروه آزمایشی و شاهد انتخاب شدند. در گروه آزمایشی، در اتساع 4–5 cm سرویکس تحت عمل آمنیوتومی قرار گرفتند و در گروه شاهد، پرده های جنینی تا اتساع کامل سالم نگه داشته شدند. نتایج نشان می دهند که میانگین طول فاز فعال مرحله اول زایمان گروه آزمایشی، 3\124 دقیقه با انحراف معیار 22\67 و در گروه شاهد، 33\274 دقیقه  با انحراف معیار 31\167 می باشد. بدین ترتیب در گروه آزمایشی، طول فاز فعال 150 دقیقه کوتاهتر دیده شد. بین دو گروه آزمایشی و شاهد از نظر طول فاز فعال مرحله اول زایمان بر اساس آزمون آماری t، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل، تفاوت معنی داری بین توزیع شدت و تعداد انقباضات رحم در ده دقیقه در دو گروه آزمایشی و شاهد و در یک ساعت و نود دقیقه بعد از اولین ویزیت وجود دارد. در صورتی که بین مدت انقباضات رحم در یک ساعت و در نود دقیقه بعد از اولین ویزیت از نظر آماری تفاوت وجود ندارد. نتایج حاصل همچنین تفاوتی را بین دو گروه از نظر طول مرحله دوم زایمان، نوع زایمان، آپگار دقایق اول و پنجم نوزاد، نیاز به تجویز اینفیوژن اکسی توسین و داروهای ضد درد نشان نمی دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه