توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه آثار ضدقارچی عصاره پنج گونه گیاهی علیه Fusarium solani و Rhizoctonia solani روی لوبیا
اطلاعات انتشار: مجله دانش گياه پزشكي ايران، چهل و پنجم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پوسیدگی ریشه از بیماری های پراهمیت لوبیا در استان زنجان دارد و دو بیمارگر قارچی Rhizoctonia solani و Fusarium solani عوامل اصلی ایجاد کننده این بیماری در منطقه اند. در این تحقیق بازدارندگی عصاره ان–هگزانی، دی اتیل اتری، کلروفرمی و اتانولی پنج گونه گیاهی شامل اسپند (Peganum harmala)، آویشن کوهی (Thymus kotschyanus)، بومادران (Achillea wilhelmsii)، پونه(Mentha pulegium) و سیر(Allium sativum) در رشد رویشی F. solani و R. solani با استفاده از روش اختلاط عصاره با محیط کشت در چهار غلظت 100، 250، 500 و 1000 پی پی ام با سه تکرار مطالعه شده است. پس از بررسی های آزمایشگاهی، موثرترین عصاره ها در شرایط گلخانه ای علیه بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا ارزیابی شد. براساس نتایج آزمایشگاهی به دست آمده، فاز هگزانی عصاره آویشن و پونه (هر دو در غلظت 1000 پی پی ام)، بیشترین اثر بازدارندگی را علیه هر دو بیمارگر داشت. همچنین، موجب گرانوله شدن سیتوپلاسم هیف های هر دو گونه قارچی و نشت مواد درون سلولی آنها شد. در آزمون های گلخانه ای، عصاره هگزانی آویشن و پونه نه تنها موجب کاهش معنا دار درصد پوسیدگی ریشه شد، بلکه بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا نیز آثار افزایشی معنا داری در سطح 5 درصد داشت.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه