توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان)
اطلاعات انتشار: نشريه برنامه ريزي و توسعه گردشگري، اول،شماره۳، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
پژوهش حاضر در پی شناخت نقش گردشگری در بهبود توانمندسازی زنان روستایی است. ماهیت تحقیق حاضر کاربردی و روش انجام پژوهش توصیفیج– تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 1785 نفر از زنان ساکن در روستای گردشگری زیارت می باشند که حداقل در پنج سال اخیر در این روستا سکونت داشته اند. نمونه آماری با استفاده از فرمول منطقی کوکران به تعداد 126 نفر تعیین و برای انتخاب نمونه های آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، به صورت میدانی و با مراجعه به خانوارهای ساکن در روستای زیارت و مصاحبه با زنان روستا جمع آوری گردید. اعتبار تحقیق با استفاده از اعتبار محتوایی، از نوع اعتبار صوری، مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی ابزار سنجش نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه (آلفا برابر با 879\0) و مورد تایید قرار گرفت. نتایج این مطالعه بیانگر آنست که نقش گردشگری روستایی درتوانمندسازی اقتصادی زنان در رتبه اول اهمیت قرار دارد. بطوری که، زنان با گسترش گردشگری در این روستا، بهره مند از تنوع درآمد و فرصت های ایجاد اشتغال و بر خوردار از سطح رفاه نسبی بالاتر و رضایت بیشتر شده–اند. نتایج همچنین نشان داد که توانمندسازی فرهنگی زنان، در رتبه دوم اهمیت قرار دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه