توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Explanation of Relationships between Biographical Characteristics and Entrepreneurship Spirit of Students
اطلاعات انتشار: JANUARY ۲۰۱۲ - Volume۵، سال
تعداد صفحات: ۱۶
سه دلیل اصلی مهم بودن موضوع کارآفرینی، خلق ثروت، توسعه تکنولوژی و ایجاد اشتغال مولد است. بنا بر اعتقادی، در جوامع امروزین لازم است انقلاب کارآفرینی روی دهد. بر این اساس هدفاز اجرای تحقیق حاضر، بررسی ویژگی های زندگینامه ای و تبیین رابطه آن با روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران می باشد. جامعه آماری 2601 نفر و نمونه آن 335 نفر، جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک و پرسشنامه با ضریب پایایی 90% انجام شده و از آزمون های آماری تی استیودنت، تحلیل واریانس یک طرفه و آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها نشان داده اند که از هفت متغیر مرتبط با ویژگی های زندگینامه ای دانشجویان (شامل جنس، تاهل، اشتغال، ترتیب تولد، سن، سطح تحصیلات پدر و مادر)، فقط متغیر «سن» با روحیه کارآفرینی دانشجویان رابطه معنی دار داشت....

۲A Comparison between Growth and Value Stocks of Listed Companies in Tehran Stock Exchange
اطلاعات انتشار: Vol.۱۵, No.۲۶, Spring ۲۰۱۰، سال
تعداد صفحات: ۱۶
n this paper the Auto Regressive Distributed Lag(ARDL) model has been utilized in order to study the long–terun relations among the elements of direct taxes on the income distribution within the years 1971–2004 and during the third Five–Year Economic Development Plan. Long–terun relations imply that during the hird Five–Year Economic Development Plan only the tax on property has been able to lower the Gini coefficient, while income and corporate taxes have only served to worsen income distribution. Also, improvement of the efficiency of the labor force as well as the income from oil and gas and the extent of openness of the economy in the long run have led to the improvement of income distribution and decrease of inequality. However, increase in the unemployment rate during the above– mentioned period has increased income inequality.

۳Empirical Study on Interorganizational Coordination (Evidence Case: Organizations of Job and Employment in Iran)
اطلاعات انتشار: July ۲۰۱۴، Volume۷ - Number۲، سال
تعداد صفحات: ۲۰
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه