توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Diagnostic Accuracy of Digital Phosphor Plates Using Pseudo–Color Enhancement for Detection of Horizontal Root Fractures in Single–Rooted Teeth
اطلاعات انتشار: دندانپزشكي - جامعه اسلامي داندانپزشكان، سال
تعداد صفحات: ۷
چکیده زمینه و هدف: عدم تشخیص شکستگی ریشه ممکن است موجب نکروز پالپ در 25% موارد و یا از دست رفتن دندان شود. هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی دقت تشخیصی نرم افزار سودوکالر رادیوگرافی دیجیتال PSP در ارزیابی شکستگی افقی ریشه در دندانهای تک ریشه می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعـه دقت تشخیصی از 82 دندان تک ریشه انسان استفــاده شد. اسکن تصاویــر gray scale 16–bit با Digital intraoral imaging plate system (Digora® Optime PSP System\Sordex) انجام شد. از هر دندان پنج تصویــر 16–bit (یک تصویر اصلی و چهار سودوکالرSummer enhancement ،Copper enhancement، Cool enhancement ،Bone enhancement ) ذخیره گردید. چهار مشاهده‌کننده تصاویر را دو بار با فاصله دو هفته مشاهده کردند. شاخصهای تشخیصی (Accuracy, PPV, NPV, Specificity, Sensitivity) به صورتAbsolute و Complete برای هر داور و هر نما محاسبه شد. مقادیرWeighted Kappa & kappa برایInter & Intra Observer Reliability به دست آمد. یافته‌ها: در این مطالعه بین میزان حساسیت تشخیصی در پنج نمای مورد استفاده اختلاف معناداری دیده نشد. (125\0= P Absolute) و (170\0= P Complete)، ولی در مورد ویژگی تشخیصی اختلاف معنی‌دار بود. (019\0= P Absolute)و (016\0= P Complete)، همچنین ویژگی تشخیصی دو نمایSummer و Cool بیشتر از سه نمایOriginal ،Copper و Bone می‌باشد. (025\0=P). مقادیر Weighted Kappa & kappa اختلاف آماری معنی‌داری را برای Inter & Intra Observer Reliability در پنج نما نشان داد. (032\0=P) نتیجه‌گیری: دو نمایCool و Summer جهت تشخیص شکستگی افقی ریشه مناسبتر هستند و اختلاف آماری معنی‌داری با نمای Orginal دارند. کلید واژه‎ها: رادیوگرافی دیجیتال دندانی ، پردازش تصویر ، تشخیص شکستگی دندان
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه