توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Formulaic Utterances and creative construction hypothesis in SLA: The case of interrogatives
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پاییز- شماره ۶۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴
قریب دو دهه است که فرضیه خلاقیت و تأثیرات آن در یادگیری مورد توجه محققین زبان‌آموزی دنیای غرب بالاخص‌ کشور کانادا قرار گرفته است.این مطالعات ثابت کرده است که به هنگام یادگیری مفاهیمی که توسط شخص زبان‌آموز به‌ کمک ذهن او خلق می‌گردد از مفاهیمی که از طریق هر ابزار آموزشی مستقیم و غیرمستقم ارائه می‌گردد به مراتب بهتر به‌ خاطر سپرده شده و بهتر به یاد آورده می‌شوند.از طرف دیگر به ساختارهای کلیشه‌ای به عنوان یک پدیده حاشیه‌ای نگاه‌ شده و عقیده بر این است که زبان‌آموز از آنها صرفا در ایجاد ارتباط استفاده می‌کند و در مراحل بعدی کلا کنار گذاشته‌ می‌شوند.هدف عمده‌ای که در این تحقیق موردنظر می‌باشد میزان تأثیری است که ارائه کلیشهءهای بیانی زبان دوم به‌ همراهی فرآیند خلاق در تسریع و تسهیل یادگیری ساختارهای نحوی زبان دوم دارند جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزانی که در یکی از آموزشگاه‌های زبان در سطح شهر اصفهان مشغول فراگیری زبان‌ دوم بودند تشکیل می‌دهند.در مرحله نخست تعداد 120 نفر از طریق آزمون مهارت زبانی انتخاب شدند.تعداد 60 نفر از این افراد از طریق تکینک گروه‌های همتا جهت شرکت در آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند.دامنه سنی این دانش‌آموزان از 11 تا 12 سالگی بود و از نظر مهارت زبانی در حد مبتدی قرار داشتند.تعداد 60 تفر موردنظر بدو گروه تجربی و شاهد بطور مساوی تقسیم شدند.به گروه تجربی مواد درسی که شامل کلیشه‌های بیانی بود تدریس شد.از گروه تجربی 16 نفر انتخاب شدند و در 6 جلسه در مصاحبه شرکت کردند.تمام گروه‌های دانش‌آموزان ضبط شد و برای هریک پرونده File) جداگانه‌ای فراهم گردید.در مرحله بعد این پرونده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند جهت اطمینان از عدم شرکت افراد در دوره‌های آموزشی دیگر خارج از کلاس موردنظر،پرسشنامه‌ای در همین خصوص توسط آنها در اوایل دوره آموزشی تکمیل‌ شد.در این تحقیق چون از یک طرف با عملکرد مقایسه فراوانی تعمیم‌های افراطی که مربوط به اشکال دستوری ارجاع دوم‌ شخص–ارجاع سوم–کاربرد ضمایر سوم شخص و توالی واژگانی معکوس و خبری کلیشه‌های بیانی و از طرف دیگر با فراوانی کلمات پرسشی (V–less) و (V–headed) و (V–headed chunk) قرضیه ساختار خلاق روبه‌رو بودیم،از روش آماری‌ مربع خی( (chi square–به عنوان روشهای تجزیه و تحلیل یافته‌های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که تعاملی پویا و دوسویه بین کلیشه‌های بیانی و ساختار خلاق وجود دارد.اصولا دانش‌آموزانی موفق‌تر بودند که از کلیشه‌های بیانی به عنوان سکوی پرتابی برای ورود به مرحله فرضیه ساختار خلاق استفاده کرده و در موقعیتهای‌ مختلف ارتباطی زبان آنها را بکار گیرند

۲The evaluation of High School Textbooks for EFL Education in Iran: The evaluation via checklist
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۶۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بدون تردید مواد آموزشی محسوس‌ترین عناصر فرآیند آموزشی هستند و در این میان‌ کتب درسی نقش مهمی را ایفاء می‌کنند.مقاله حاضر دو هدف عمده دارد:1–ارتقاء کیفی‌ کتب درسی زبان دوره متوسطه 2–ارائه یک راهکار عملی در جهت انطباق‌پذیری کتب درسی‌ زبان در راستای نیل به این اهداف از فهرست تطبیقی ریورز(1981)استفاده شده است. این فهرست شامل 6 زیرمجموعه است که مفصلا هر بخش از کتب درسی را مورد ارزشیابی‌ قرار میدهد.

۳Brainstorming in classroom
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۶۶، سال
تعداد صفحات: ۸
مقالهء حاضر به تکنیک«سیال‌سازی ذهنی»در حوزهء آموزش زبان می‌پردازد.این تکنیک کاربردهای متنوعی در کلاس دارد که‌ می‌توان به تدریس نگارش،واژگان و غیره اشاره کرد.اما توجه این مقاله بیش‌تر روی به کارگیری این تکنیک در تدریس مهارت‌های‌ گفتاری متمرکز است.این مقاله به سه قسمت عمده تقسیم شده است:در قسمت اول،به برخی از خصوصیات یک«فراگیر خوب» که در ارتباط ضمنی با این تکنیک هستند،اشاره خواهد شد.ودر قسمت دوم،گزارشی از یک تحقیق که مربوط به اثربخشی این‌ تکنیک در آموزش است مطرح می‌شود.در قسمت سوم،جنبه‌های علمی این تکنیک از طریق مثال‌های بسیار ساده ارائه خواهد شد.

۴Pre–university students'' perceptions of pair work task
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۷۹، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به تحولات شگرف در نظریات زبان‌آموزی و تمایل معنادار به سمت دانش‌آموز محوری،به جای معلم محوری در سال‌های‌ اخیر،هیچ برنامه‌ی آموزشی پویا نمی‌تواند خود را از این روند فزاینده مستثنا ببیند.بی‌شک کارایی برنامه‌ی آموزشی،به انتظارات دانش‌آموزان‌ آن وابسته است و اگر این نیازها و تصورات که مربوط به فرایند یادگیری هستند،مورد توجه قرار نگیرند،ممکن است به نبود تجانس در امر یادگیری منجر شوند.این ناهم‌خوانی را می‌توان به نبود تجانس راهبردی،آموزشی،روش‌شناختی،یادگیری،دانش‌آموزی و انگیزه‌ای‌ تقسیم کرد.هدف اصلی از این اقدام پژوهشی،بررسی درک دانش‌آموزان از تکالیف درسی در گروه‌های دو عضوی در کلاس،و همچنین توضیح فقدان تجانس انتظارات معلم و دانش‌آموزان از یکدیگر است.به منظور دستیابی به داده‌های احتمالی، پرسش‌نامه‌ای تهیه شد که حاوی سؤالاتی مربوط به نگرش دانش‌آموزان نسبت به تکالیف جفتی در کلاس بود.جامعه‌ی آماری این تحقیق را 64 دانش‌آموز مرکز پیش‌دانشگاهی در دو دبیرستان دولتی و غیر انتفاعی در شهر اصفهان(ناحیه 3)تشکیل می‌داد.جمعا 161 پاسخ جمع‌آوری‌ شد که نتایج آن برای سهولت به صورت درصد ارائه شد.بیش از 40%دانش‌آموزان شک داشتند که تکالیف جفتی می‌تواند مفید باشد و هم‌چنین 48%آن‌ها نسبت به فراگیری واژگان جدید از این طریق مردد بودند که این امر می‌تواند مربوط به عدم آگاهی آن‌ها نسبت به کارآیی این‌ تکنیک باشد.در دبیرستان دولتی بیش از 90%دانش‌آموزان تلاش برای ایجاد ارتباط را زود رها کرده و ترجیح می‌دادند به زبان فارسی ارتباط ایجاد کنند.

۵An Appraisal of Foreign Language Teaching in Iran: The Present State of the Art
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز- شماره ۸۴، سال
تعداد صفحات: ۷
در 50 سال گذشته،مطالب زیادی درباره‌ی تدریس زبان انگلیسی شنیده و گفته شده است.حتیدر دوره‌ی فراروشی (Post method) ، تحقیقات فراوانی درباره‌ی روش تدریس موجود است،و روش تدریس،مورد توجه خاصی قرار دارد که از جمله دلایل آن می‌توان به شناخت‌ نقش زبان‌آموزان،مقدم دانستن یادگیری بر تدریس و با فرع دانستن تدریس بر یادگیری،شواهدی از مطالعات اجتماعی–روان‌شناختی‌ زبان،و داده‌هایی که نشانگر رفتار متفاوت زبان‌آموزان در موقعیت‌های متفاوت زبانی اشاره کرد.در پاسخ به نیاز روزافزون تغییرات بنیادین در آموزش زبان،این مقاله درصدد جانبداری یا توجیه روش تدریس خاصی نیست،بلکه می‌کوشد،از طریق ارزیابی شرایط نامناسب آموزش‌ زبان،و پیشنهاد راه‌حل‌های مطلوب،راه را برای استفاده‌ی بهینه از وقت و منابع موجود در کشورمان ایران،هموار سازد.در این راستا،به‌ عوامل مؤثر در فرایند آموزش،شامل:معلمین،فراگیران،کتاب‌های درسی،وسایل کمک‌آموزشی و زمان برگزاری کلاس‌ها توجه خاصی‌ شده است.هم‌چنین مؤسسات دولتی با مراکز خصوصی آموزش زبان مقایسه شده‌اند تا بتوان تفاوت‌های کمی و کیفی در نیل به اهداف‌ آموزشی در این مؤسسات را شناسایی کرد.

۶Classroom Techniqes: IntroducingNovel Tests For Meaningful Changes in English Language Teaching: The Washback Effect Revisited
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز- شماره ۸۸، سال
تعداد صفحات: ۷
«اثر آزمون»(Washback)واژه‌ای آشنا در میان متخصصان آموزش و آزمون‌سازی است.زیرا آزمون‌ها از عناصر تعیین‌کننده‌ی نظام‌ آموزشی هستند و این متخصصان از اثرات بالقوه مثبت و منفی آزمون‌ها بر آموزش نگران‌اند و به دنبال رویکردهای هستند که بتوانند،اثرات‌ مثبت آزمون‌ها را به حد اکثر برسانند.برخی از آنان توصیه‌هایی برای ایجاد اثرات مثبت آزمون‌ها دارند و بر طراحی آزمون‌ها و ارتباط نزدیک بین‌ معلمان و متخصصان آزمون‌سازی تأکید فراوان می‌کنند. در پاسخ به نیازهای اعلام شده‌ی جدید برای تغییرات در انواع آزمون‌ها در ایران و به منظور اصلاحات بنیادین در برنامه‌های آموزش زبان، این مقاله سعی دارد مفهوم«اثر آزمون»بر آموزش و یادگیری را توضیح دهد.سپس به بررسی نوآوری‌های اخیر در آزمون‌سازی در راستای نیل‌ به تغییرات معنادار در فرایند آموزش و یادگیری زبان بپردازد و روش آموزش سازی ارتباطی،آرا و نظریات متخصصان درباه‌ی این روش،و کمی و کاستی‌های این روش را شرح دهد.در خاتمه،مقاله به این نکته اشاره دارد که با وجود پیشرفت‌های چشم‌گیر در عرصه‌ی آزمون‌سازی، اثر آزمون نتوانسته است به اهداف تعیین شده در ایران نائل شود.این وضعیت ناشی از برنامه‌های آموزشی سنتی است که هنوز از اولویت‌ خاصی در کشورمان برخوردار هستند.بنابراین،تا زمانی که این نقایص در سیستم آموزشی زبان اصلاح نشود،لحاظ کردن نوآوری‌های‌ جدید در آزمون‌ها راه به جایی نخواهد برد.

۷The Dilemma Of Languge Learning Strategies: Promising Exploitation Or Disappointing Application
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۹۳، سال
تعداد صفحات: ۱۵
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه