توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱The Managerial Roles of Sports Clubs CEOs in the Current and Desirable Conditions
اطلاعات انتشار: AUTUMN ۲۰۱۴, Vol. ۲ - No ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
<font size="3" face="times new roman, times, serif"> امروزه ایفای صحیح نقش‌های مدیریتی مدیران در مدیریت اثربخش و موفق باشگاه‌های ورزشی اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از این پژوهش مطالعه نقش‌های مدیریتی مدیران باشگاه‌های ورزشی استان اصفهان و بررسی این نقش‌ها در وضعیت مطلوب و موجود بود. جامعه تحقیق ۸۳ نفر و شامل کلیه مدیران و مسئولان سطوح مختلف باشگاه‌های سپاهان، ذوب آهن، فولاد ماهان و گیتی پسند استان اصفهان بود. نمونه آماری نیز ۸۳ نفر و برابر با جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با ۳۱ سوال پنج ارزشی لیکرت، مورد تائید ۱۵ نفر از متخصصان و اساتید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ ۰\۹۴ = α به دست آمد. پرسشنامه‌ها بین کلیه مدیران و مسئولان واحدهای مختلف باشگاه‌ها توزیع شد تا اهمیت نقش‌های مدیریتی مدیران عامل در وضعیت مطلوب و میزان ایفای این نقش‌ها توسط مدیران عامل باشگاه در وضعیت موجود را از دیدگاه خود مشخص کنند که ۷۶ پرسشنامه (۹۱\۵ درصد) برگشت داده شدند. نتایج تحقیق نشان داد که اولویت نقش‌های مدیران عامل در وضعیت مطلوب به ترتیب تصمیم‌گیری <\font><font size="3" face="times new roman, times, serif">(<span style="line–height: 35.2000007629395px;"> <\span>۰\۶۱±۴\۱۶)، <\font><font size="3" face="times new roman, times, serif">اطلاعاتی (۰\۵۶±۴\۰۹) و میان فردی (۰\۶۷±۴\۰۳) است. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد که نقش‌های کارآفرینی، جمع‌آوری اطلاعات، سخنگو و تخصیص منابع به ترتیب از مهمترین نقش‌های مدیران عامل بود و مذاکره، تشریفاتی و رهبری از کم‌اهمیت‌ترین نقش‌ها در وضعیت مطلوب هستند. بین نقش‌های مدیران در وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی‌داری (۰\۰۰۱ = sig) وجود داشت. نتایج نشان داد که انتظارات مدیران پاسخ‌دهنده از نقش‌های مدیران عامل باشگاه در وضعیت مطلوب فراتر از ادراکات آن‌ها در وضع موجود است. به طور کلی نتیجه می‌شود مدیران عامل به ایفای بهتر تمامی نقش‌های مدیریتی، به ویژه نقش تصمیم‌گیری نیاز دارند. <\font>
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه