توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر پذیری رابطه بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری از سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۹
موضوعی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود بررسی تاثیر پذیری رابطه بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری از سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است در این تحقیق شاختار مالکیت را از سازوکارهای حاکمیت شرکتی انتخاب کرده و تاثیر پذیری آنها را بر رابطه بین جریان های نقدی و سر مایه گذاری مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه شامل 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387–1391 را در بر می گیرد. فرضیات بر اساس همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی چند متغیری مورد آزمون قرار گرفته اند. متغیر مستقل تحقیق شامل میزان مالکیت سهامدار عمده ، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی است و متغیر وابسته تحقیق رابطه جریان های نقدی و سرمایه گذاری می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق حکایت از تاثیر معنادار میزان مالکیت سهامدار عمده و مالکیت نهادی بر رابطه جریان های نقدی و سرمایه گذاری دارد همچنین نتایج بدست آمده حکایت از رد تاثیرگذاری مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه