۱ضرورت ارتباط میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی
اطلاعات انتشار: تدبير، سال
تعداد صفحات: ۴

۲تطبیق برنامه های چهارساله دانشگاهها و مراکز پژوهشی با طرح میثاق وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ع‍ل‍م‌ و آي‍ن‍ده‌، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۳بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاييز- شماره ۶۳، سال
تعداد صفحات: ۱۴
پژوهش حاضر عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی کشور را بررسی می‌کند.روش پژوهش پیمایشی–تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است.جامعه‌ نمونه پژوهش شامل 530 نفر از اعضای هیئت علمی شاغل در مراکز پژوهشی کشور درشش حوزه‌ علوم انسانی،علوم پایه،پزشکی،فنی و مهندسی،کشاورزی و هنر بود.عوامل موردنظر در این‌ پژوهش عوامل فردی و محیطی هستند که عوامل محیطی شامل عوامل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی‌ست.برای بررسی ارتباط میان متغییرهای رفتار اطلاع‌یابی مورد آزمون قرار گرفتند و جمعا تعداد 4368 آزمون انجام شده است.نتایج آزمون‌های که پی–والیو آنها کمتر از سطح معنا داری 05\0 و 01\0 بود به عنوان متغیرهای مرتبط برگزیده شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که درصد عوامل فردی مرتبط با متغیرهای رفتار اطلاع‌یابی‌ اعضای هیئت علمی مورد پژوهش بیش از درصد عوامل محیطی مرتبط با آن است.یافته‌های‌ پژوهش همچنین نشان داد که از میان عوامل محیطی درصد عوامل اقتصادی مرتبط با متغیرهای‌ رفتار اطلاع‌یابی بیش از درصد عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی‌ست.

۴ارایه چارچوب ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی
اطلاعات انتشار: سياست علم و فناوري، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مستندات ثبت اختراع شامل اطلاعات کمیاب و نتایج پژوهش های کاربردی است. تحلیل اطلاعات ثبت اختراع سبب ایجاد بینش جدید در خصوص محیط تجاری و پژوهشی می شود. شناسایی کاربردهای تحلیل ثبت اختراع ضمن پاسخ دادن به بسیاری از نیازهای اطلاعاتی و کمک به تصمیم گیری در مراکز پژوهشی، سبب آشنایی و ترغیب پژوهشگران و مدیران برای استفاده از این ابزار جدید در موضوع پژوهش می گردد.هدف از این مقاله ارایه یک چارچوب مفهومی مناسب برای ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی است. در این راستا تعیین کاربردهای تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی به عنوان هدف دوم مطرح می باشد.این تحقیق از نوع کیفی است و نتایج آن از طریق مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه، مصاحبه با خبرگان (نیمه ساختاریافته)، مشارکت پژوهشگر در پژوهش و همچنین استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به دست آمده است. در پایان چارچوب مفهومی "سلسله مراتبی" به عنوان چارچوب ارزیابی برتر (مناسب) شناسایی و زیر بخش های آن نیز تعیین شد. این ساختار به سه سطح کلان (راهبردی)، میانی (رقابتی) و عملیاتی (فنی) تقسیم بندی شده و در آن 75 کاربرد تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی شناسایی و در دسته بندی های مختلف ارایه شده است.

۵بررسی چالشهای علمی مراکز پژوهشی کشور و ارائه راهکارهای مناسب
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کشورهای در حال توسعه و صنعتی ، با آگاهی از نقش پژوهش در ایجاد فناوری و شتاب دهی به توسعه و ابداع روش های جدید برای حل مشکلات و معضلات جوامع ، بخش عمده ای از همت خود را متوجه تقویت و ارتقای مراکز پژوهشی در تمامی سطوح کرده اند به طوری که می توان گفت شتاب توسعه فراگیر و پایدار در هر کشور با رشد مراکز پژوهشی رابطه ای مستقیم دارد و بدون تردید ، تحقیق نیروی محرک توسعه در همه حوزه ها به شمار می رود. در این مقاله سعی شده، ضمن نگرشی به تاریخچه و روند رشد مؤسسات پژوهشی ، به بررسی مهمترین چالشهای علمی مراکز پژوهشی پرداخته شود که چالشهای مذکور عبارتنداز: کمبود محقق، عدم کاربست تحقیقات، کمبوداطلاعات وداده های آماری برای مراکز پژوهشی، اقتباس روش های مطالعه ازکشورهای پیشرفته، ارتباط نداشتن محققان با مراکز علمی داخل و خارج، علمی نبودن تدوین اولویت های تحقیقاتی در مراکز پژوهشی، فقدان آمار دقیق از متخصصان کشور، مهاجرت نخبگان به خارج، تدوین نشدن اصطلاحات علمی، معتبر نبودن پژوهش های کیفی در مراکز پژوهشی . و نهایتاً راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از این وضعیت ارائه شده است.

۶بررسی چالشهای سازمانی مراکز پژوهشی کشور و ارائه راهکارها مناسب
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه اصلی ترین معیار تعیین جایگاه علمی کشورها، میزان مشارکت در تولید علم، فناوری و نوآوری و نقشی است که آن کشور در روند توسعه علمی جهانی ایفا می نماید. توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم فراهم ساختن زمینه های رشد و ارتقای دانش در مراکز علمی و پژوهشی کشور و تبدیل یافته های پژوهشی به محصولات و روشهای جدید است. لذا میزان واحدهای پژوهشی فعال موجود در هر کشور یکی از شاخص های مهم ارزیابی وضعیت پژوهشی آن کشور میباشد. نگاهی به گذشته نشان می دهد که با پیشرفت جوامع و گذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی، فرایند پژوهش هم از حیطه فعالیتهای متفرقه و پراکنده خارج شده و شکل نهادی و قانونی گرفته است که این شکل را امروزه در قالب نهادهایی همچون مؤسسات و مراکز پژوهشی می بینیم. در این مقاله سعی شده، ضمن نگرشی به تاریخچه و روند رشد مؤسسات پژوهشی ، به بررسی مهمترین چالشهای مراکز پژوهشی در حوزه سازمانی عبارتنداز: مدیریت ناکارآمد، مشکلات مالی در مراکز پژوهشی، هماهنگ نبودن برنامه های توسعه با برنامه های پژوهش، نبود معیاری برای سنجش تحقیقات علمی مراکز پژوهشی و عدم سیاست تشویق وترغیب مناسب، نبود یک سند ملی جامع در حوزه پژوهش، نبودن ارتباط بین مراکز علمی داخلی و خارجی و عدم ارتباط بین محققان ، تمرکز گرایی تحقیقات در سازمان های دولتی، بروکراسی در مراکز پژوهشی، مشکلات مربوط به کتابخانه و نبودن مراکز بایگانی مدارک علمی ، مقررات مربوط به محققان و نویسندگان و کمبود مراکز چاپ معتبر معتبراشاره گردد و نهایتاً راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از این وضعیت ارائه می شود.

۷بررسی چالشهای فرهنگی مراکز پژوهشی کشور و ارائه راهکارهای مناسب
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نگاهی به گذشته نشان می دهد که با پیشرفت جوامع و گذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی، فرایند پژوهش از حیطه فعالیتهای متفرقه و پراکنده خارج شده و شکل نهادی و قانونی گرفته است که این شکل را امروزه در قالب نهادهایی همچون مؤسسات و مراکز پژوهشی می بینیم. در این مقاله سعی شده، ضمن نگرشی به تاریخچه و روند رشد مؤسسات پژوهشی ، به بررسی مهمترین چالشهای مراکز پژوهشی در حوزه فرهنگی بپردازد که چالشهای مذکور عبارتنداز: روشن نبودن جایگاه واقعی پژوهش در مراکز پژوهشی، توجه نکردن به تحقیقات مشارکتی، نبود روحیه کارجهادی در مراکز پژوهشی، حاکمیت روابط به جای ضوابط، عدم اعمال نظارت دائمی و مستمر ناظران، فقدان انگیزه های مادی و معنوی، توجه نکردن مؤسسات خصوصی به امر تحقیق، بی توجهی به علم و تحقیق در سیستمهای آموزشی، نبود محرک دینی برای تحقیق در علوم جدید. و نهایتاً راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از این وضعیت ارائه شده است.

۸مدیریت پژوهش و فناوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، مفاهیم، تجارب و چالش ها
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
توسعه پژوهشی، فناوری و نوآوری به ندرت حاصل فعالیت فرد یا شرکت خاصی است و در اکثر موارد حاصل فعالیت شبکه ای از اجزا و مستلزم روابط مناسب این اجزا است. مجموعه این اجزا و روابط میان آن ها باید جریان دانش( از شکل گیری ایده تا تبدیل شدن آن به محصول یا خدمتی قابل عرضه) را تسهیل کند و ارتباط این مهم با ساختار جدید دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مرتبط است و بحث مهندسی مجدد را تداعی می کند. مهندسی مجدد 1 و مهندسی ارزش امروزه به عنوان رویکردهای نوین از دریچه ى کاملا جدیدی به سازمان ها می نگرند. در حال حاضر در دوره ای به سرمی بریم که تغییرات آن به مراتب بنیادی تر از تغییر و تحولات صنعتی است، از همین رو سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در صحنه ى رقابت، ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای تکنولوژی برای دست یابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنان شان هستند. مدیران موسسات و سازمان ها نیاز دارند تا با مفاهیم مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و همچنین چگونگی اداره نیروی انسانی شاغل در سازمان خویش آشنا شوند. امروزه مهندسی مجدد به یکی از داغترین بحثهای مدیریتی تبدیل شده است. که بر طراحی مجدد فرآیندهای کاری جهت دستیابی به بهره وری و مزیت رقابتی تمرکز می کند. در سال های اخیر، دانشگاه ها نیز به دلیل پیشرفت در فناوری، افزایش هزینه آموزش، رقابت جهانی و انتظار جامعه، با چالش ها و بحران های زیادی روبرو هستند، و بسیاری از آنها به اقدام های مهندسی مجدد و طراحی مجدد فرآیندهای خود روی آورده اند. در حال حاضر در عرصه آموزش عالی بسیاری از دانشگاه ها از برنامه های مهندسی مجدد و طراحی مجدد در فرآیند های اداری خود بهره می گیرند، برخی از این دانشگاه ها که گزارش هایی در مورد برنامه هایشان اعلام نموده اند عبارتند از دانشگاه های Delaware, Virginia, Sheffield, Kansas, Maryland و بسیاری از دانشگاه های دیگر. لذا مقاله حاضر به بحث و بررسی پیرامون این موضوع پرداخته است. روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و بررسی پیشینه های تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق بوده است و شیوه تجزیه و تحلیل داده از نوع محتوایی می باشد.

۹نگاهی به آسیب شناسی عملکرد مراکز پژوهشی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مراکز پژوهشی از جمله مکان هایی هستند که از خدمات علمی و تخصصی محققان بهره مند شده و به مدد آن می توانند به تولید و عرضه دانش علمی و تخصصی در عرصه های مختلف مبادرت نمایند. با این وجود، این مراکز نیز همچون سایر نهادهای اجتماعی با مسائلی روبه رو می باشند که شناسایی و رفع آن ها تا حد زیادی به بهبود عملکرد این مراکز می انجامد. لذا در مقاله حاضر سعی بر آن است تا از طریق روش توصیفی– تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به بررسی چگونگی آسیب شناسی عملکرد این مراکز پرداخته شده و در نهایت، چارچوب ادراکی مربوط به آسیب شناسی عملکرد این مراکز، ارائه گردد.

۱۰ویژگی ها ووظایف مدیریت پژوهشی موفق درمراکز پژوهشی و دانشگاهها
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مدیریت مهمترین و اصلی ترین رکن هرتیم یا گروه است از تیم های کوچک گرفته تا گروه های بزرگ . زمانی یک سیستم ویک گروه موفق است که مدیر خوب، کارآمد وشایسته داشته باشد وهمه افراد گروه هم گام با مدیردر راستای رسیدن به هدف مشترک تلاش وفعالیت کنند البته برای اینکه هم افراد گروه هم گام با مدیر باشند باز به نوعی به مدیریت گروه برمی گردد، در بسیاری از مواقع دیده شده که افراد گروه با یک مدیر کار کردند وپیشرفت قابل توجهی داشته اند ولی کار همان افراد باعوض شدن مدیر بسیار فرق کرده ونه تنها پیشرفتی نکرده اند بلکه تنزل نیز داشته اند. از سوی دیگر می دانیم هر کشور در دنیا از نظر علمی براساس میزان کار پژوهشی که درآن صورت گرفته رتبه بندی می شود .حتی رتبه بندی دانشگاه ها نیز براساس کار پژوهشی صورت گرفته می باشد زیرا میزان کار پژوهشی نشان دهنده سطح علم ومیزان پیشرفت علمی آن کشور، مرکز پژوهشی یا دانشگاه است . پس بنابراین برای اینکه کشور مابتواند از نظر علمی و پژوهشی پیشرفت کند ودر دنیا اول شود در مرحله اول باید مراکز پژوهشی را در سطح کشور ودر دانشگا هها افزایش دهد ودر مرحله بعد باید مدیریت پژوهشی خوب وکارآمد داشته باشد.

۱۱طراحی الگوی تعیین بهره وری مراکز پژوهشی کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله بين المللي علوم مهندسي - دانشگاه علم و صنعت ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۷

۱۲معرفی یک الگوی ریاضی برای توزیع بودجه پژوهشی در میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی با کمک روش دلفی
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان، سال
تعداد صفحات: ۲۵

۱۳شناسایی وضعیت انتخاب منابع اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پژوهشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نظام ها و خدمات اطلاعاتي، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۲ (پياپي ۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف: هدف از مقاله حاضر شناسایی وضعیت انتخاب منابع اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پژوهشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.روش: روش پژوهش پیمایش تحلیلی است و جهت گردآوری اطلاعات در زمینه نحوه انتخاب منابع اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پژوهشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر را تمامی کتابخانه های پژوهشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می دهد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که کتابخانه های مورد بررسی از نظر تبعیت و استفاده از خط مشی مدون در وضعیت مطلوبی قرار دارند ولی از نظر مراعات محورها و محتواها نیازمند اصلاح و ارتقاء خط مشی هستند. همچنین نیاز به استفاده از ابزارهای انتخاب منابع متنوع در کتابخانه های مورد بررسی وجود دارد. در زمینه ارزشیابی مجموعه و وجین منابع اطلاعاتی نیز یافته های پژوهش نشان از توجه کتابخانه ها به برخی از معیارهای ارزشیابی دارد. یافته ها در زمینه نحوه انتخاب منابع اطلاعاتی در کتابخانه های تخصصی مورد بررسی نشان داد که اکثر آنها از کمیته انتخاب برای انتخاب منابع اطلاعاتی استفاده و بیشتر از طریق نمایشگاه های کتاب و به صورت دفعه ای اقدام به خریداری منابع می کنند. در زمینه شناسایی نیازهای اطلاعاتی نیز یافته های این پژوهش نشان داد که کتابخانه های مورد بررسی نیازمند استفاده از برخی از روش های مناسب هستند.نتیجه گیری: انتخاب منابع در کتابخانه های مورد بررسی در وضعیت متوسطی قرار دارد و برای ارتقاء سطح خدمات کتابخانه ها در این بخش لازم است تا اقدامات مقتضی در این زمینه صورت پذیرد.

۱۴طراحی مدلی برای بررسی و تحقیق اثر بخشی مدیریت در مراکز پژوهشی قم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۳۰
مراکز پژوهشی در ایران و به خصوص قم، به عنوان موسساتی که به طور عمده بعد از انقلاب و به صورت خودجوش پا به عرصه وجود گذاشته‌اند، مبتنی بر اهداف و اساسنامه خود، اغلب رسالت و مأموریت حل معضلات فرهنگی – تحقیقاتی نظام اسلامی را، در ابعاد مختلف بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی عهده‌دار می‌باشند. برای دست‌یابی به چنین امری ضرورت دارد از برنامه‌ریزی‌های دقیق در سطوح استراتژیک و عملیاتی، سازماندهی مناسب به عنوان ابزار تحقق برنامه، تدارک و تجهیز و نگهداری نیروهای توانمند، هدایت و رهبری مجموعه به سمت اهداف پیش‌بینی شده، کنترل و نظارت نسبت به گردش عملیات و اصلاح امور و در یک کلمه از »مدیریتی اثر بخش« برخوردار باشند.موضوع این مقاله تحقیق مبتنی بر ضرورت فوق شکل گرفته و درصدداست تا مدلی برای بررسی اثربخشی مدیریت مراکز پژوهشی در قم ارائه نماید بگونه‌ای که بتواند وضع موجود و وضع مطلوب و وجود یا عدم وجود تفاوت معنی دار بین آنهاازاین حیث راباتوجه به فعالیت‌های مختلف مراکز, گوناگونی وظایف، و سطوح مدیریتی, بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.

۱۵طراحی مدلی برای بررسی و تحقیق اثربخشی مدیریت در مراکز پژوهشی قم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Management Culture، سال
تعداد صفحات: ۲۹
مراکز پژوهشی در ایران و به خصوص قم،‏ به عنوان موسساتی که به طور عمده بعد از انقلاب و به صورت خودجوش پا به عرصه وجود گذاشته‌اند،‏ مبتنی بر اهداف و اساسنامه خود،‏ اغلب رسالت و ماموریت حل معضلات فرهنگی – تحقیقاتی نظام اسلامی را،‏ در ابعاد مختلف بنیادی،‏ توسعه‌ای و کاربردی عهده‌دار می‌باشند. برای دست‌یابی به چنین امری ضرورت دارد از برنامه‌ریزی‌های دقیق در سطوح استراتژیک و عملیاتی،‏ سازماندهی مناسب به عنوان ابزار تحقق برنامه،‏ تدارک و تجهیز و نگهداری نیروهای توانمند،‏ هدایت و رهبری مجموعه به سمت اهداف پیش‌بینی شده،‏ کنترل و نظارت نسبت به گردش عملیات و اصلاح امور و در یک کلمه از »مدیریتی اثر بخش« برخوردار باشند. موضوع این مقاله تحقیق مبتنی بر ضرورت فوق شکل گرفته و درصدداست تا مدلی برای بررسی اثربخشی مدیریت مراکز پژوهشی در قم ارایه نماید بگونه‌ای که بتواند وضع موجود و وضع مطلوب و وجود یا عدم وجود تفاوت معنی دار بین آنهاازاین حیث راباتوجه به فعالیت‌های مختلف مراکز, گوناگونی وظایف،‏ و سطوح مدیریتی, بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.

۱۶زیرساخت های به اشتراک گذاری دانش دردانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۲۴
امروزه اشتراک دانش، به منشأ دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن تبدیل شده است. برای دستیابی به چنین مزیتی، سازمان ها نیازمند سازوکارهایی هستند که آنها را قادر به بهبود عملکرد اشتراک دانش نموده و در دستیابی به موقعیت بهتر یاری رسانند. بنابراین اشتراک دانش میان سازمان های مختلف شرط ابقای آنها در محیط های رقابتی امروز است و فراهم آوری بسترها و زیرساخت های لازم برای انجام این فرایند ضرورت دارد. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسی عوامل فنی و زیرساختی تأثیرگذار بر فرایند اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کل کشور در رشته پزشکی، نسبت به شناسایی مؤثرترین بسترها، شیوه ها و مجاری اشتراک دانش اقدام نماید. مطالعه حاضر از لحاظ هدف انجام، جزو مطالعات کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری داده ها به صورت ترکیبی از روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی بود. حجم نمونه برابر 423 نفر در نظر گرفته شد و از تکنیک «نمونه گیری طبقه ای تصادفی با تخصیص متناسب» به منظور انتخاب اعضای نمونه استفاده گردید. نتایج نشان داد حدود 17 درصد استادان زیرساخت های فنی را مناسب و 43 درصد تا حدودی آنها را مناسب ارزیابی نمودند. همچنین مشاهده شد اشتراک دانش و تجربه استادان در کل با 5\28 درصد تا حد زیاد و2\48 درصد تا حدودی با اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی درون سازمان خود بیشتر از سایر سازمان ها است. از نظر استادان، کنفرانس ها و انجمن ها با میانگین رتبه 93\4 و تبادل نیروی انسانی با میانگین 24\4 مؤثرترین شیوه ها در اشتراک هستند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد عوامل فنی با اشتراک دانش درون و بین سازمانی رابطه معناداری دارد. دستاوردهای این پژوهش مبنای تجربی مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای سازوکارهای اشتراک دانش را فراهم خواهد آورد.


۱۸تحلیلی علی از تاثیر زیرساخت های دانشی بر عملکرد تیمی در مراکز تحقیقاتی با کاربرد الگویابی معادلات ساختاری
اطلاعات انتشار: بهبود مديريت، سال
تعداد صفحات: ۲۰
این مقاله درصدد بررسی نقش و تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد تیم های کاری با استفاده از الگوی ارزیابی عمومی (CAF)، است. جامعه–ی آماری پژوهش، محققین هیات علمی و غیرهیات علمی مراکز و واحدهای پژوهشی بخش کشاورزی استان یزد بودند و اطلاعات و داده–های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و از طریق الگویابی معادلات ساختاری آزمون شدند. عملکرد تیم در دو نوع سازه متمایز شده است، عملکردی که نتیجه غیرمستقیم بر جامعه و بهره برداران (عملکرد بیرونی) دارد و عملکردی که نتیجه آن به طور بر اعضای تیم و سازمان (عملکرد داخلی)، موثر است. یافته های پژوهش نشان داد، مدیریت دانش بر سازه ی بیرونی عملکرد تیم یعنی بُعد \« ارتقا و بهبود تعامل و ارتباط با بهره بردار\»، تاثیرگذار است در حالی که این تاثیرگذاری بر بُعد \«انتظارات و کسب حمایت فردی\» و هم چنین ابعاد سازه داخلی عملکرد تیم نشان داده نشد.

۱۹عوامل موثر در سلامت سازمانی در مراکز پژوهشی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، سال
تعداد صفحات: ۶
مسئله مورد مطالعه در این پژوهش مبحث سلامت سازمانی در سازمانهای آموزشی و پژوهشی است. این پژوهش با مطالعه و براساس مطالعه تحقیقاتی علمی پژوهشی های دیگر انجام شده و به صورت مروری می باشد هدف بررسی ابعاد سلامت سازمانی با توجه ابعاد آن از دیدگاه سطح اداری،سطح فنی و سطح نهادی در مراکز و سازمانهای علمی پژوهشی است که در این مقاله سعی شده است هرکدام تشریح و توصیف شود و به این موضوع پرداخته می شود. در نهایت از مطالعات بدست آمده به این نتیجه رسیدیم که بین ابعاد سلامت سازمانی و اثربخشی افراد در سازمانهای علمی پژوهشی ارتباط هست و باید راهکارهایی برای افزایش میزان سلامت سازمانی اندیشه شود تا اثربخشی علمی افزایش یابد که در پایان مقاله به چند راهکار کاربردی اشاره شده است.

۲۰مطالعه تطبیقی ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در کشورهای مختلف، راهنمایی هایی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه های ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف این تحقیق بررسی و مقایسه الگوها و روشهای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در کشورهای مختلف به منظور بهرهبرداری از این تجربیات برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور بود. این تحقیق از نظر هدفکاربردی و از نظر روش از نوع مطالعات تطبیقی بود. جامعه تحقیق کشورهایی بود که نظام آموزشعالی و پژوهشی آنها با کشور ما سنخیت و نزدیکی بیشتری دارند. نمونه تحقیق بصورت هدفمند و بر اساس دسترسی به اطلاعات کشورها انتخاب شد. یعنی کشورهایی مورد بررسی قرار گرفتند که اطلاعات آنها در دسترس بود. نتایج تحقیق نشان داد چند عامل اساسیارزیابی دانشگاه ها با دیدگاه فناوری شامل تعیین فناوری های اصلی )رشته های تخصصی علوم(؛ تعیین دقیق حیطه اقدام دانشگاه ها در زمینه فناوری ها؛ بررسی پتانسیل نیروی انسانی ازنظر تعداد و کیفیت؛ بررسی رشته های علمی در دست اقدام و سطح آن ها )دکتری کارشناسی ارشد و...(؛ بررسی نتایج فعالیت های پژوهشی دانشگاه تاکنون )محصولات پروژه ها(؛ بررسیسطح کلی دانشگاه در جامعه علمی؛ بررسی تعداد مقالات خروجی از دانشگاه و بررسی حجم مالی جذب شده در دانشگاه در پروژه های پژوهشی از جمله شاخصهایی هستند که از از روش های ارزیابی کشورهای مختلف استخراج شده اند می توانند برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور مورد استفاده قرار گیرند

۲۱بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی
اطلاعات انتشار: فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات، شانزدهم،شماره۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
پژوهش حاضر عوامل مرتبط با رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی کشور را بررسی می‌کند . روش پژوهش پیمایشی – تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است . جامعه نمونه پژوهش شامل 530 نفر از اعضای هیئت علمی شاغل در مراکز پژوهشی کشور در شش حوزه علوم انسانی ، علوم پایه ، پزشکی ، فنی و مهندسی ، کشاورزی و هنر بود . عوامل مورد نظر در این پژوهش عوامل فردی و محیطی هستند که عوامل محیطی شامل عوامل اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی‌ست...

۲۲بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در مراکز پژوهشی(مطالعه موردی:پژوهشگاه صنعت نفت)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نوآوري و ارزش آفريني، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بهبود بهره‌وری سازمان‌ها یکی از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت راهبردی سرمایه‌های انسانی در موفقیت سازمانهای پژوهشی، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان رسمی شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شیوه‌های رهبری، آموزش، نظام پرداخت، ساختار سازمانی و گزینش و کاریابی صحیح بر بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت تاثیر دارند. در پایان نیز به منظور ارتقای بهره‌وری در این مرکز پژوهشی پیشنهاداتی ارایه گردیده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۲ از میان ۲۲ نتیجه