اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن

نویسنده(ها): حمیدرضا پورقاسمی، حمیدرضا مرادی*، سید محمود فاطمی عقدا
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: حساسیت زمین لغزش، شاخص انتروپی شانون، سامانه اطلاعات جغرافیایی، شمال شهر تهران

هدف از تحقیق حاضر اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن در شمال شهر تهران با استفاده از شاخص انتروپی شانون است. به این منظور با استفاده از تصاویر ماهواره ای GeoEye سال های 2012–2011 و SPOT–5 سال 2010 و بازدیدهای صحرایی، 528 نقطه لغزش شناسایی و نقشه پراکنش زمین لغزش های منطقه مورد مطالعه در محیط نرم افزار ArcGIS تهیه گردید. لایه های اطلاعاتی درجه شیب، جهت شیب، شکل...


مطالعه ی اثر پستی و بلندی و کاربری اراضی بر پذیرفتاری مغناطیسی خاک (مطالعه موردی: دشت مادوان، استان کهگیلویه و بویراحمد)

نویسنده(ها): حمیدرضا اولیایی*، مهدی نجفی قیری
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: اکسید آهن، پستی و بلندی، پذیرفتاری مغناطیسی، خاک شالیزار

پستی و بلندی و کاربری اراضی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تشکیل خاک می باشند. اشکال شیمیایی اکسید آهن و پذیرفتاری مغناطیسی (χ) به طور گسترده ای جهت ارزیابی تکامل خاک به کار رفته اند. این مطالعه به منظور بررسی عوامل ذکر شده بر تغییرات χ صورت گرفت. یک ردیف پستی و بلندی در دشت مادوان در شمال شهر یاسوج انتخاب و 9 خاکرخ (با کاربری شالیزار و غیر شالیزار) در آن حفر و از افق های مشخصه نمونه خاک...


برگشت پذیری جذب کادمیم از محلول های آبی توسط زئولیت طبیعی فیروزکوه

نویسنده(ها): فرناز السادات هدائی کشکوئی، حسین شریعتمداری، محسن حمیدپور*، مهران شیروانی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: کادمیم، جذب، واجذب، زئولیت طبیعی فیروزکوه، پسماند

پسماند جذب عناصر در خاک دارای اهمیت فراوانی بوده و بر انتقال آلاینده ها و زیست فراهمی آن ها تاثیر دارد. این پژوهش به منظور مطالعه برگشت پذیری جذب کادمیم توسط زئولیت طبیعی فیروزکوه انجام شد. هم دماهای جذب بر اساس جذب کادمیم از محلول های حاوی غلظت های مختلفی از کادمیم در گستره ی 1 تا 10 میلی گرم بر لیتر و زمان تعادل 24 ساعت رسم شدند. مطالعه واجذب کادمیم با زئولیت طبیعی با 50 و 100 درصد...


ارزیابی تاثیرآبپایه انتهایی با اشکال متفاوت بر ویژگی های پرش هیدرولیکی

نویسنده(ها): آلاله احمدی، تورج هنر*
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: آبپایه انتهایی، پرش هیدرولیکی، افت انرژی در پرش هیدرولیکی

یکی از مهم ترین مسائل در طراحی حوضچه های آرامش، تعیین محل دقیق تشکیل پرش هیدرولیکی و یا تثبیت پرش هیدرولیکی می باشد. در مطالعه حاضر اثر آبپایه انتهایی با اشکال متفاوت بر ویژگی های هیدرولیکی پرش در یک حوضچه آرامش مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها برای سه شکل مختلف آبپایه انتهایی به صورت مستطیل، مربعی و پلکانی در دو فاصله از پنجه پرش و عدد فرود اولیه در محدوده 4\7 تا 8\23 انجام شده است....


توسعه و کاربرد مدل PMF56–Hybrid برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع در حوزه آبریز دریاچه ارومیه

نویسنده(ها): مهدی عرفانیان*، سحر بابایی حصار
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: مدل هیبرید، PMF56، تابش، تبخیر و تعرق مرجع، دریاچه ارومیه

با وجود اهمیت مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه، انجام تحقیقات علمی و مبتنی بر اصول آبخیزداری در رابطه با آن کمتر به چشم می خورد. تابش خورشیدی از پارامترهای کلیدی ورودی مدل های تخمین نرخ تبخیر و تعرق مرجع می باشد، در این تحقیق، پس از ارزیابی و انتخاب بهترین مدل تخمین تابش، متوسط ماهانه نرخ تبخیر و تعرق مرجع روزانه در 7 ایستگاه هواشناسی واقع در حوزه آبریز دریاچه ارومیه در دوره آماری 2005–1986...


مندلیف کیهان

نویسنده(ها): امین جمشیدی
اطلاعات انتشار: ن‍ج‍وم‌، سال
کلمات کلیدی: مندلیف کیهان

مطالعه تطبیقی نقوش آبگینه دوران سلجوقی ایران با فاطمیان مصر در سده های 5و6 هجری قمری

نویسنده(ها): آرزو خانپور، نعیمه انزابی*
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مطالعات تطبيقي هنر، پنجم،شماره۹، ، سال
کلمات کلیدی: شیشه گری اسلامی، سلجوقیان، فاطمیان، آبگینه، نقوش

آبگینه سازی ازجمله هنرهای مهم و روبه رشد در دوران اسلامی بوده است. این هنر در دوران سلجوقیان ایران و همزمان با آن در دوران فاطمیان مصر، تجلیگاه چنان ابتکارات بی بدیلی است که عصر شکوهمند تاریخ شیشه گری اسلامی در هر دو سرزمین محسوب می گردد. علاوهبر همزمانی این دو دوران، وجود روابط اقتصادی و فرهنگی بین دو ملت فرض وجود تاثیر و تاثرات را در هنر آبگینه سازی هرچه بیشتر به ذهن متبادر می کند....


تحلیلی بر فضای کالبدی شهر اهواز (انگلیسی)

نویسنده(ها): احمد پوراحمد، بهار حبیبیان*، محمدرضا احمدنیا
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه باغ نظر، سيزدهم،شماره۳۹، خرداد و تير ، سال
کلمات کلیدی: کالبد، فضای شهری، فضای کالبدی، شهرنشینی، اهواز

یکی از عواملی که شهر را از سایر سکونتگاه های بشری متمایز می کند ویژگی های کالبدی آن است که همواره توجه زیادی از سوی مدیران، برنامه ریزان شهری، ساکنان و بازدیدکنندگان به آن معطوف شده و کیفیت آن بر زیست ساکنان تاثیر به سزایی دارد. بی برنامگی و توسعه بی رویه به ویژه در شهرهای بزرگ موجب شده کیفیت کالبدی موجود نیازهای ساکنان را برآورده نکند و انتقادات مختلفی به آن وارد باشد که نمونه آن شهر...


سرشت استراتژیک برنامه ریزی و مدیریت شهری

نویسنده(ها): احمد سعیدنیا
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت شهري، چهارم،شماره۱۴، تابستان ، سال
کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، فرایندگرایی، مدیریت بحران، مدیریت شرکتی‌

یادداشت

نویسنده(ها): غلامرضا کاظمیان
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت شهري، چهارم،شماره۱۴، تابستان ، سال
کلمات کلیدی: -

نان های بی برکت

نویسنده(ها): محمدرضا گلابی، احمد علی قربانی
اطلاعات انتشار: بهورز، سال
کلمات کلیدی: علوم کشاورزی، ضایعات نان، غنی سازی نان های سنتی، کاهش ضایعات

سرمایش راندمان بالا

نویسنده(ها): علی اکبر طباطبایی
اطلاعات انتشار: صنعت تاسيسات، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، اختلاف دما، چیلر، راک ول کالینز، راندمان، زیر ساختارها، سرمایش راندمان بالا

فرنگی سازی در نگارگری مکتب اصفهان : رویکردی فرهنگی (انگلیسی)

نویسنده(ها): زهرا مسعودی امین*
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه باغ نظر، سيزدهم،شماره۳۸، فروردين و ارديبهشت ، سال
کلمات کلیدی: فرنگی سازی، نگارگری، فرهنگ، ارتباط خارجی، زیبایی شناسی

این مقاله با هدف شناخت تاثیر ارتباطات بین فرهنگی در شکل گیری و تکوین نگارگری مکتب اصفهان نوشته شده است. یافته های اصلی این مقاله به تشریح و توضیح شیوه فرنگی سازی و تاثیر تحولات فرهنگی در پیدایش این شیوه اشاره داشته است. به عبارتی در فرایند گسترش تعاملات خارجی دوران حکومت صفویان و با ورود نقاشان اروپایی به ایران و آشنایی هنرمندان ایرانی با شیوه های نقاشی غرب، جریان تازه ای در نگارگری...


مقایسه رابطه متن و تصویر در کتاب های داستانی – تصویری برگزیده ایرانی و اروپایی – آمریکایی معاصر بر پایه نظریه ماریانیکولایوا و کارول اسکات

نویسنده(ها): سعید حسام پور، ملیحه مصلح*
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مطالعات تطبيقي هنر، پنجم،شماره۹، ، سال
کلمات کلیدی: رابطه متن و تصویر، کتابهای داستانی، تصویری، ایرانی و اروپایی، آمریکایی معاصر، ماریا نیکولایوا و کارول اسکات

کتابهای داستانی– تصویری، شکل ویژهای از هنر هستند که از پیوند متن و تصویر هستی یافته اند. رابطه متن و تصویر در این گونه ادبی ناهمسان و گوناگون است و تاثیر ناهمسانی بر مخاطب می گذارد؛ اما پژوهشهای اندکی در این زمینه انجام گرفته است. این پژوهش، برآن است تا انواع رابطه ها را باتوجه به عناصر داستانی، در کتابهای داستانی– تصویریِ برگزیده ایرانی و اروپایی– آمریکایی معاصر، واکاوی و مقایسه کند....


تامین مالی زیرساخت های شهری – اصول قیمت گذاری

نویسنده(ها): او.ه.لوز
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت شهري، چهارم،شماره۱۳، بهار ، سال
کلمات کلیدی: -
نمایش نتایج ۲۶ تا ۴۰ از میان ۱۲۳۸۹۴۵ نتیجه