آشنایی با رشته های تفنگ

نویسنده(ها): حسن ذوالفقاری
اطلاعات انتشار: شكار و دوستداران طبيعت، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، انتخاب سلاح، تجهیزات تیراندازی، رشته های تفنگ

Conceptual Watershed Modeling for Direct Runoff Computations

نویسنده(ها): M. R. Najafi Shahri ، S. M. R. Behbahani
اطلاعات انتشار: Journal of Agricultural Science and Technology، دهم،شماره۳، Jul ۲۰۰۸، سال
کلمات کلیدی: Conceptual model، Dynamic wave، Kinematic wave، Runoff computation

This paper describes a simple, physically–based conceptual model utilizing watershed drainage characteristics for rainfall–runoff simulation. This conceptual physiographic model is essentially based on the work of Najafi (2003), which has led to a model comprising the main tributary subwatersheds and a single main channel subwatershed. The Kinematic Wave (KW) theory is used to describe...


مصاحبه با آقای مهندس لاهیجان زاده

نویسنده(ها): حسن مقیمی
اطلاعات انتشار: شكار و دوستداران طبيعت، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، مصاحبه با آقای مهندس لاهیجان زاده، استان خوزستان، محیط زیست انسانی، محیط زیست طبیعی

شگفتی های تالاب هورالعظیم

نویسنده(ها): حسن مقیمی، زینب شاه زیدی
اطلاعات انتشار: شكار و دوستداران طبيعت، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، شگفتی ها، ارزش زیستگاهی، تالاب ها، تالاب هورالعظیم، زمین شناسی، مساحت

پناهگاه حیات وحش قمیشلو؛ زیستگاه اصلی قوچ و میش اصفهان

نویسنده(ها): علی رضا غلامی
اطلاعات انتشار: شكار و دوستداران طبيعت، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، پناهگاه، زیستگاه، قوچ و میش اصفهانی، حیات وحش قمیشلو

Diversity of Clay Minerals in the Vertisols of Three Different Climatic Regions in Western Iran

نویسنده(ها): A. Heidari ، Sh. Mahmoodi ، M. H. Roozitalab ، A. R. Mermut
اطلاعات انتشار: Journal of Agricultural Science and Technology، دهم،شماره۳، Jul ۲۰۰۸، سال
کلمات کلیدی: clay mineralogy، Interparticle pores، Iran، Palygorskite، Soil climate

Considerable information exists in the literature showing that expansive layer silicates are not the only clay minerals present in vertisols. However, the presence of a very high clay content dominated by fine clay, regardless of the clay type, together with the wetting and drying cycle in the soil can also produce a high shrink–swell potential. We studied some vertisols with diverse...


تعیین و معرفی خصوصیات بیولوژیک و بیوشیمیایی سویه Pseudomonas fluorescens UTPF5 به عنوان یک باکتری پروبیوتیک گیاهی در ایران

نویسنده(ها): نگار باقری، مسعود احمدزاده، روح الله شریفی، روح الله صابری ریسه، احسان محمدخانی
اطلاعات انتشار: نشريه مهار زيستي در گياه پزشكي، سوم،شماره۲، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: بیوفیلم، دی استیل فلوروگلوسینول، سیانیدهیدروژن، سیستم های تنظیمی، Pseudomonas fluorescens UTPF5

یافتن سویه­های جدیدی از باکتری­های پروبیوتیک گیاهی با قابلیت تجاری­سازی در کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، خصوصیات بیولوژیک و بیوشیمیایی سویه Pseudomonas fluorescens UTPF5 به عنوان یک باکتری مهم در ایران، مورد ارزیابی­ قرار گرفته است. تولید متابولیت­های مختلف از جمله اکسین، سیانیدهیدروژن، سیدروفور، فنازین، دی استیل فلوروگلوسینول و تشکیل بیوفیلم و سیستم­های تنظیمی مورد...


اثر رشد جنین میزبان بر کارایی زنبورTrissolcus vassilievi

نویسنده(ها): پریسا بنا مولایی، شهزاد ایرانی پور، شهریار عسگری
اطلاعات انتشار: نشريه مهار زيستي در گياه پزشكي، سوم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
کلمات کلیدی: Eurygaster integriceps، سن میزبان، طول عمر، اندازه ی زنبور، نسبت جنسی، زادآوری

پارازیتوییدهای تخم از جمله مهم ترین دشمنان طبیعی سن گندم هستند. آگاهی از نیازهای اکولژیک دشمنان طبیعی در موفقیت کنترل بیولژیک کاربردی نقش اساسی دارد. یکی از موضوعاتی که در این راستا مطرح است اثر رشد جنین میزبان بر کارایی زنبورهای رشدیافته در آن هاست. این موضوع با قرار دادن تخم های تازه گذاشته شده (شاهد)، یک، دو، سه، چهار و پنج روزه یEurygaster integriceps در اختیار زنبور پارازیتویید...


تاثیر مقدار رطوبت و خاک فسفات بر فسفر محلول در حضور قارچ های حل کننده فسفر در طی زمان

نویسنده(ها): ابراهیم ادهمی، نجیبه جهانگیرزاده، علی اصغر نقی ها، حمیدرضا اولیایی
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت خاك و توليد پايدار، ششم،شماره۲، ، سال
کلمات کلیدی: pH، نسبت خاک فسفات، کلرید کلسیم

انحلال فسفر توسط ریزموجودات حل کننده فسفر به شرایط محیط و ترکیب بستر کشت بستگی دارد. مطالعه حاضر برای بررسی تاثیر دو گونه قارچی، رطوبت و مقدار خاک فسفات بر فسفر محلول، pH و تغییرات وزن محیط کشت در بستر پوسته شلتوک برنج در طی زمان انجام شد. قارچ های مورد استفاده Aspergillus niger و یک جدایه از معدن فسفات کوه لار یاسوج بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه عامل خاک...


مطالعه دشمنان طبیعی و میزان پارازیتیسم سفیدبالکNeomaskellia andropogonis در مزارع نیشکر جنوب خوزستان

نویسنده(ها): مهرنوش مینایی مقدم، پرویز شیشه بر، علیرضا عسکریان زاده
اطلاعات انتشار: نشريه مهار زيستي در گياه پزشكي، سوم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
کلمات کلیدی: نیشکر، Neomaskellia andropogonis، پارازیتیسم، Encarsia inaron، Eretmocerus sp، خوزستان، ایران

یکی از آفاتی که در سال های اخیر در مزارع نیشکر در خوزستان طغیان کرده است سفید­بالک نیشکر،Neomaskellia andropogonis است. فعالیت عمده ی آفت معمولاً از اوایل مرداد آغاز و تا اوایل آذرماه ادامه دارد. در این مطالعه نسبت به جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی و میزان پارازیتیسم آفت اقدام شد. برای این منظور در زمان فعالیت آفت به طور مستقیم و با کمک آسپیراتور پارازیتوییدهای فعال روی سفیدبالک نیشکر...


تاثیر آنتاگونیستی گونه های Fusarium spp. همراه با نماتد ماده و توده ی تخم روی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی

نویسنده(ها): رقیه کارخانه، مهیار شیخ الاسلامی آل آقا، علی اکبر حجت جلالی
اطلاعات انتشار: نشريه مهار زيستي در گياه پزشكي، سوم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
کلمات کلیدی: کنترل بیولوژیکی، نماتد ریشه گرهی، دشمنان طبیعی، قارچ آنتاگونیست

به منظور بررسی تاثیر آنتاگونیستی قارچ های همراه نماتد ماده ی بالغ و توده ی تخم Meloidogyne javanica درگلخانه های پرورش گوجه فرنگی و خیار در استان کرمانشاه طی سال های 1389– 1388 آزمایش هایی انجام شد. در بین قارچ های جدا شده 49 جدایه از جنسFusarium وجود داشت کهگونه هایF. chlamydosporum، F. oxysporum، F. proliferatum، F. solani ، F. tricinctumو F. verticillioides شناسایی شدند. برای دستیابی...


خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، میکرومورفولوژیکی و کانی شناسی رسی خاک های حاوی زئولیت منطقه رفسنجان

نویسنده(ها): نگار یزدانی جهرمی، محمد هادی فرپور، مصطفی کریمیان اقبال
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت خاك و توليد پايدار، ششم،شماره۲، ، سال
کلمات کلیدی: اقلیم گذشته، ایران مرکزی، پستی بلندی و مواد مادری، شابازیت، ناترولیت

سابقه و هدف: زئولیت از جمله کانی های رسی آلومینوسیلیکات آبدار آنیونی با فرم ساختمانی سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در رفع آلودگی خاک ها، رسوبات و منابع آب از عناصر سنگین دارد. این پژوهش با هدف بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، کانی شناسی رسی و میکرومورفولوژیکی خاک های برش طولی رفسنجان– سرچشمه در قالب یک ردیف پستی بلندی و مواد مادری انجام گرفت. مواد و روش ها: منطقه مورد مطالعه از پدیمنت...


گزارش زنبورDiglyphus sensilis پارازیتوئید مینوز برگ Chromatomyia horticola از ایران

نویسنده(ها): حسین رنجی، یونس کریم پور، ابوفاضل دوستی، حسین لطفعلی زاده، اکتای دورسون
اطلاعات انتشار: نشريه مهار زيستي در گياه پزشكي، سوم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
کلمات کلیدی: پارازیتوئید، Diglyphus sensilis، ارومیه

در طول بررسی های مربوط به دشمنان طبیعی مگس های مینوز خانواده ی Agromyzidae در منطقه ی ارومیه، نمونه هایی از بوته های گیاه (Nonea lutea (Desr.) (Boraginaceae که به شدت به مینوز (Chromatomyia horticola (Goureau، 1985 آلوده بودند جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. هم زمان با خروج حشرات کامل مینوز ، نمونه هایی از یک گونه زنبور پارازیتوئید نیز از برگ های آلوده خارج شدند که به نام (Diglyphus...


مطالعه ی برخی ویژگی های زیستی کفشدوزک Oenopia conglobata با تغذیه از سه گونه شته ی برگ یولاف Rhopalosiphum padi، شته ی گل محمدی Macrosiphum rosae و شته ی صنوبر Chaitophorus populi

نویسنده(ها): مریم عجم حسنی
اطلاعات انتشار: نشريه مهار زيستي در گياه پزشكي، سوم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
کلمات کلیدی: کفشدوزک Oenopia conglobata، تغذیه، تخم ریزی

کفشدوزک Oenopia conglobataاز شکارگرهایی است که در اکثر نقاط ایران و جهان از روی درختان غیر مثمر و مثمر جمع آوری شده است. در این بررسی شته ی Rhopalosiphum padi، شته ی گل محمدی Macrosiphum rosae و شته ی صنوبر Chaitophorous populi به عنوان میزبان کفشدوزک به ترتیب روی گندم، گل محمدی و نهال های صنوبر در اتاق های رشد پرورش داده شدند. میانگین میزان تغذیه روزانه و کل برای کفشدوزک ها در مرحله ی...


اثر تراکم بر معدنی شدن نیتروژن خاک در مراحل زمانی مختلف

نویسنده(ها): سحر اخوان فومنی، محمود شعبانپور
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت خاك و توليد پايدار، ششم،شماره۲، ، سال
کلمات کلیدی: آمونیوم، تراکم خاک، معدنی شدن نیتروژن، نیترات

تراکم خاک به عنوان مشکلی جهانی و فرآیندی پیچیده و چند بعدی شامل تاثیر متقابل خاک– ماشین– گیاه– اقلیم شناخته شده که دارای آثار اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی است و به عنوان یک معضل پیچیده در برابر کشاورزی پایدار می باشد. بررسی اثر تراکم بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام گرفت. تراکم خاک در سه...

نمایش نتایج ۴۹۷۶ تا ۴۹۹۰ از میان ۱۲۳۸۹۴۵ نتیجه