ارزیابی کیفیت خاک در کاربری های مختلف زمین با استفاده از روش های آماری چند متغیره

نویسنده(ها): وریا زارعی، محسن شکل آبادی*
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: کاربری زمین، تجزیه عامل های اصلی، تحلیل خوشه ای، توابع تفکیک، خاکدانه ها، کربن آلی خاکدانه ها

این بررسی به منظور بررسی اثر کاربری های مختلف اراضی بر برخی شاخص های کیفیت خاک با استفاده از روش های آماری چند متغیره انجام گردید. در جنگل های زاگرس واقع در شهرستان مریوان از سه کاربری جنگل، مرتع و زراعی و در دو عمق 25–0 و 50–25 سانتی متر نمونه برداری صورت گرفت. ویژگی های pH، هدایت الکتریکی، مقدار شن، سیلت، رس، آهک و پایداری خاکدانه ها و هم چنین کربن آلی در خاکدانه های پایدار اندازه گیری...


ارزیابی دقت روش USDA–NRCS اصلاح شده در برآورد غیر مستقیم پارامترهای معادله نفوذ (مطالعه موردی آبیاری جویچه ای مزارع کشت و صنعت امیرکبیر)

نویسنده(ها): مصطفی قهرمان نژاد*، سعید برومندنسب، مجید بهزاد، عبدعلی ناصری، علی شینی دشتگل
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: معادله نفوذ، آزمایش استوانه های مضاعف، روش ورودی، خروجی، شرایط هیدرولیکی

نفوذپذیری به عنوان فرایندی که انتقال و توزیع آب از سطح به نیم رخ خاک را انجام می دهد، بیشترین تاثیر را در راندمان و یکنواختی آبیاری دارد. استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری نفوذ مانند روش موازنه حجم اولاً مستلزم صرف وقت، دقت و هزینه زیاد بوده و ثانیاً قبل از آماده سازی زمین و در زمان انجام مطالعات، استفاده از این روش میسر نیست. روش USDA–NRCSاصلاح شده برای تبدیل پارامترها به شرایط...


تولید رانت؛ گرانیگاه نظام درآمدی شهرداری ها

نویسنده(ها): فردین یزدانی
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت شهري، چهارم،شماره۱۳، بهار ، سال
کلمات کلیدی: -

بسترهای شکل گیری و ویژگی های منظر مثمر در باغ ایرانی (انگلیسی)

نویسنده(ها): سیدمحمدرضا خلیل نژاد *، کای توبیاس
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه باغ نظر، سيزدهم،شماره۳۸، فروردين و ارديبهشت ، سال
کلمات کلیدی: منظر مثمر، باغبانی زینتی، منظر کشاورزی، فرهنگ کشاورزی، باغ ایرانی

هدف این پژوهش کنکاش ابعاد و ظرایف منظر مثمر و جایگاه آن در باغ های ایرانی است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و مصاحبه، به همراه مطالعات میدانی در شش باغ ایرانی (باغ اکبریه، رحیم آباد، امیرآباد و بهلگرد در بیرجند، باغ پهلوان پور مهریز، شاهزاده ماهان) است. نتایج نشان می دهد لزوم تامین خدمات تفرجی برای مالکان، مهمانان، و در مواردی مردم موجب شده که حتی در...


تعیین مناسب ترین مدل کاهش جذب آب برنج هاشمی رشت (Oryza sativa) در شرایط تنش هم زمان شوری و خشکی

نویسنده(ها): مریم نوابیان*، محبوبه آقاجانی، مجتبی رضایی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: برنج رقم هاشمی، تنش خشکی و شوری، مدل های کاهش جذب، مدل SWAP

پدیده جذب آب توسط ریشه در شرایط تنش هم زمان شوری و خشکی در خاک های غیراشباع به وسیله معادلات ریاضی در سه گروه جمع پذیر، ضرب پذیر و مفهومی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. در این تحقیق تلاش شده است که شش تابع کاهش جذب آب ون گنوختن (جمع پذیر و ضرب پذیر)، دیرکسن و آگوستین، ون دام و همکاران، اسکگز و همکاران و همایی تحت شرایط اعمال تنش هم زمان شوری و خشکی برای برنج رقم هاشمی رشت بررسی شود....


یادداشت

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت شهري، چهارم،شماره۱۳، بهار ، سال
کلمات کلیدی: -

تاثیر برخی کودهای آلی بر شکل های شیمیایی روی در فاز جامد خاک و ارتباط آن با جذب روی در گندم

نویسنده(ها): مجتبی نوروزی*، امیرحسین خوش گفتارمنش، مجید افیونی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: جزءبندی، روی، قابلیت دسترسی، کودهای آلی، گندم

کودهای آلی می توانند با تاثیر بر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک و به ویژه شکل های شیمیایی روی در فاز جامد خاک باعث بهبود قابلیت استفاده روی در خاک شوند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کودهای آلی و کود شیمیایی سولفات روی بر شکل های شیمیایی روی در فاز جامد خاک ریزوسفر در دو سال پی در پی در مزرعه تحقیقاتی رودشت اصفهان انجام شد. تیمارهای مورد مطالعه عبارت بودند از: لجن فاضلاب و کود گاوی هرکدام...


الگوی توزیع اعتبارات ماده 38 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بین شهرداری های کشور در سال 1381 \ مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت شهري، چهارم،شماره۱۳، بهار ، سال
کلمات کلیدی: -

ارزیابی پایداری ساختمان خاک به روش الک تر در برخی از مکان های مرتعی استان اصفهان

نویسنده(ها): مائده ملائی رنانی*، حسین بشری، مهدی بصیری، محمد رضا مصدقی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: پایداری ساختمان، میانگین وزنی قطر، میانگین هندسی قطر، کربن آلی، رسانایی الکتریکی، استان اصفهان

پایداری خاکدانه های خاک به عنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی کیفیت و سلامت خاک مراتع درنظر گرفته می شود. بسیاری از عوامل و ویژگی ها مانند بافت، کربن آلی، آهک، نسبت جذب سدیم و رسانایی الکتریکی خاک بر پایداری خاکدانه های خاک موثرند. تاثیر این فاکتورها بر پایداری خاکدانه ها در 71 نمونه خاک در چهار منطقه (2 منطقه در مناطق نیمه خشک و 2 منطقه در مناطق خشک) از استان اصفهان بررسی شد. پایداری...


تاثیر بناهای آرامگاهی مذهبی در شکل گیری شهرهای ایران دوره اسلامی نمونه موردی : نقش امامزاده علی الصالح(ع) در شکل گیری شهر صالح آباد (استان ایلام) (انگلیسی)

نویسنده(ها): بنت الهدی نثاری*، ابراهیم مرادی، بهزاد وثیق، زینب صالحی
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه باغ نظر، سيزدهم،شماره۳۸، فروردين و ارديبهشت ، سال
کلمات کلیدی: بناهای آرامگاهی مذهبی، شهر اسلامی، امامزاده علی الصالح(ع)، شهر صالح آباد، هویت کالبدی و بصری

در دوره های مختلف بشری، عوامل متعددی در شکل گیری یا آبادی شهرها موثر بوده اند. از جمله می توان به کوه ها، رودها، بناها، راه ها، مذهب، آداب و رسوم اشاره کرد. دین به عنوان عنصری فرهنگی، منشا ایجاد تغییر و تفاوت در سرزمین های مختلف است. دستورات دین اسلام به گونه ای است که در محیط شهری امکان تحقق بیشتری داشته و حکومت های اسلامی تاسیس یا توسعه شهر را برای قدرت نمایی، رسیدن به اهداف آرمانی،...


ملاقات با ۷سیاره در یک شب

نویسنده(ها): کاظم کوکرم
اطلاعات انتشار: ن‍ج‍وم‌، سال
کلمات کلیدی: علوم پایه، 7 سیاره در یک شب، صورت های فلکی، ملاقات

تاثیر سامانه های آبیاری قطره ای نواری (Tape) و نشتی در کشت یک و دو ردیفه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت دانه ای

نویسنده(ها): سارا صمدوند*، مهدی تاجبخش، کامران انوری، جمال احمدآلی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: آبیاری قطره ای نواری، تراکم بوته، عملکرد، کارآیی مصرف آب

به منظور بررسی عملکرد و کارآیی مصرف آب در سیستم های آبیاری قطره ای نواری و نشتی در کشت یک و دو ردیفه و تراکم در زراعت ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704، آزمایشی در قالب طرح کرت های نواری خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب به اجرا درآمد. فاکتور عمودی چهار تیمار آبیاری شامل سه سطح 80٪، 100٪ و 120٪ نیاز آبی گیاه ذرت با استفاده...


بررسی و تحلیل هزینه ها و اعتبارات شهرداری های کشور

نویسنده(ها): ابراهیم جمشیدزاده
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت شهري، چهارم،شماره۱۳، بهار ، سال
کلمات کلیدی: -

کنترل دود و تخلیه ساختمان

نویسنده(ها): علی اکبر طباطبایی
اطلاعات انتشار: صنعت تاسيسات، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، آسانسور، شبیه سازی، کنترل دود و تخلیه ساختمان، همسان سازی آبی

تبرید کثیف

نویسنده(ها): علی اکبر طباطبایی
اطلاعات انتشار: صنعت تاسيسات، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، تاسیسات، سرباره جوش، شیرهای سولئوئید، کیفیت روغن
نمایش نتایج ۵۱ تا ۶۵ از میان ۱۲۳۸۹۴۵ نتیجه