چگونگی تاثیرگذاری خانه های سنتی عثمانی بر معماری معاصر ترکیه (انگلیسی)

نویسنده(ها): حسین سلطانزاده، ناصر حسن پور
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه باغ نظر، دوازدهم،شماره۳۶، آذر و دي ، سال
کلمات کلیدی: خانه های سنتی عثمانی، معماری معاصر، ترکیه، جنبش ملی گرایانه

از آنجاکه در قرن 20 و پس از ظهور جمهوری خواهی در کشور ترکیه ، رویکردهای ملی گرا و منطقه گرا در تقابل با رویکردهای متاثر از غرب در جستجوی هویت ترکی در آثار معماری بوده است، لذا معماران ترکی را به معماری و شهرسازی بومی خود در دوران عثمانی متوجه کردند. در این راستا خانه های سنتی به عنوان کلید دستیابی به هویت ترکی در معماری به دنبال دومین جنبش ملی گرایانه در دوران مدرن مطرح شد و پس از آن...


تاثیر چرخه های تروخشک شدن بر برآورد تنش در آستانه ی تراکم یک خاک ریزبافت

نویسنده(ها): مریم صالحیان دستجردی، عباس همت*
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: آبیاری غرقابی، تروخشک شدن خاک، تنش پیش، تراکمی

خاک های زراعی، در روش آبیاری غرقابی مرتباً تحت تاثیر فرآیندهای تروخشک شدن قرار می گیرند. به همین منظور، اثر این فرآیند بر ظرفیت باربری (تنش پیش–تراکمی؛σ pc ) یک خاک رس سیلتی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، نمونه های بزرگ خاک تهیه و برخی از آنها تحت تاثیر 5 چرخه تروخشک شدن قرار گرفت. سپس نمونه ها با یا بدون فرآیند تروخشک شدن تحت سه بار (0، 100 و 200 کیلوپاسکال) و در دو سطح رطوبتی معین...


اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری(مطالعه موردی استان گلستان)

نویسنده(ها): حامد رضایی*، غلامرضا لشکری پور، محمد غفوری، ناصر حافظی مقدس
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: تلماسه، مقاومت برشی، زاویه اصطکاک داخلی، نیروی چسبندگی، لس، استان گلستان

مواد ریزدانه از نوع نهشته های لس رس دار منطقه گرگان با تلماسه درآزمایشگاه با نسبت های مختلف مخلوط شده و رفتار برشی آن توسط آزمون برش مستقیم اندازه گیری و ارزیابی گردید. نتیجه تحقیق نشان می دهد که افزایش ریزدانه های رسی در تلماسه ها با نیروی چسبندگی نسبت مستقیم و با زاویه اصطکاک داخلی به صورت نمایی نسبت عکس دارد. مقدارکاهش یا افزایش در پارامترهای مقاومت برشی تحت تاثیر درصد ریزدانه هاست....


مطالعه اثرات تغییر کاربری اراضی بر میزان کربن آلی و سایر ویژگی های خاک های ورتی سول (مطالعه موردی دشت بیله ور استان کرمانشاه)

نویسنده(ها): نوشین پارسامنش*، منوچهر زرین کفش، سید صابر شاهویی، وریا ویسانی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: استان کرمانشاه، ترسیب کربن، کربن آلی خاک، کاربری اراضی، ورتی سول ها

کاهش کیفیت و قدرت باروری خاک ناشی از هدررفت کربن آلی از مهم ترین پیامدهای تغییر کاربری اراضی است، که اثرات جبران ناپذیری را بر خاک به جای می گذارد. به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان کربن آلی خاک در خاک های ورتی سول، سری سرتیپ آباد به وسعت 1850 هکتار در جنوب دشت بیله ور با استفاده از طرح پایه کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل با 10 تکرار در دو کاربری زراعی و مرتع مورد...


مدل سازی آب شویی نیترات از خاک تحت کشت سیب زمینی با استفاده از شبکه استنتاج تطبیقی فازی– عصبی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک

نویسنده(ها): حسین شکفته*، مجید افیونی، محمدعلی حاج عباسی، حسین ر نظام آبادی پو، فریبرز عباسی، فرید شیخ الاسلام
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: کودآبیاری قطره ای، ANFIS، Hydrus، 2D، الگوریتم ژنتیک و آب شویی نیترات

کاربرد مرسوم کودهای نیتروژنه از طریق آب آبیاری، یکی از مهم ترین عوامل افزایش غلظت نیترات آب های زیرزمینی نواحی فاریاب می باشد. این مسئله، مدیریت آب و عناصر غذایی را برای کاهش آلودگی آب های زیرزمینی و افزایش بازده عناصر غذایی ضروری می نماید. برای برآورده نمودن این نیاز، کودآبیاری قطره ای یک جایگزین مناسب می باشد. طراحی و اجرای کود آبیاری قطره ای نیازمند به دانستن آب شویی نیترات از محصولات...


اصلاح معادله بیلان حجم برای محاسبه پیشروی جریان آب در جویچه با استفاده از عمق واقعی جریان در مقطع ورودی

نویسنده(ها): رضا لاله زاری، سعید برومندنسب، مهدی بهرامی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: پیشروی، آبیاری شیاری، بیلان حجم و آنالیز حساسیت

سرعت پیشروی از فاکتورهای مهم در طراحی و شبیه سازی سیستم های آبیاری سطحی به شمار می رود. بیلان حجم یک مدل ساده طراحی و مدیریتی سیستم آبیاری سطحی است که بر پایه معادله پیوستگی ایجاد شده است. در گذشته مدل های بیلان حجم بر این فرض استوار بود که عمق جریان سطحی در بالادست ثابت و برابر با عمق نرمال می باشد که این فرض اولیه امکان بروز خطای معنی دار را در محاسبه پیشروی جریان فراهم می آورد. در این...


تخمین پارامترهای هیدرولیکی خاک های دارای اشباع شدگی متغیر به روش مدل سازی معکوس و بهره گیری از داده های توزیع مجدد رطوبت

نویسنده(ها): محمد نخعی، وهاب امیری
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: تخمین پارامتر، حل معکوس، تابع هدف، سطح پاسخ

مدل سازی جریان آب و انتقال مواد محلول در محیط های متخلخل دارای اشباع شدگی متغیر نیازمند اطلاعات تکمیلی و دقیق خصوصیات هیدرولیکی خاک می باشد. خصوصیات هیدرولیکی که در این مطالعه با استفاده از حل معکوس تعیین شده اند هدایت هیدرولیکی غیر اشباع K(h) و تابع نگهداشت آب θ(h) می باشد. در روش حل معکوس فرض می شود که K(h) و θ(h) را همانند پارامترهای انتقال به صورت هم زمان و با استفاده از داده های...


بررسی اثر عمق جایگذاری تیپ و زمان کود دهی بر عملکرد سیب زمینی در منطقه جیرفت

نویسنده(ها): حسین شکفته
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: آبیاری قطره ای زیر سطحی، زمان کوددهی، سیب زمینی، جیرفت

به منظور بررسی اثر عمق های مختلف جایگذاری نوار تیپ در آبیاری قطره ای و زمان کوددهی در طول دوره آبیاری بر عملکرد سیب–زمینی پژوهشی در منطقه جیرفت انجام شد. این تحقیق به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام که عمق جایگذاری نوار تیپ به عنوان کرت اصلی و زمان کوددهی به عنوان کرت فرعی منظور گردید. نتایج نشان داد که عمق جایگذاری بر عملکرد غده، ارتفاع و تعداد...


مطالعه تطبیقی ساختار بصری ماسک های آفریقایی و نقاب در آثار جیمزانسور

نویسنده(ها): جلال الدین سلطان کاشفی*
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مطالعات تطبيقي هنر، چهارم،شماره۸، ، سال
کلمات کلیدی: ماسکهای آفریقایی، هنر آئینی و رمزپردازی، جیمز انسور، گروتسک و ماسکارون، بالماسکه وکارناوال

هدف از نگارش این مقاله، آشکارساختن شباهت ها و تفاوتهایی است که در ساختار بصری ماسک های آفریقایی و نقاب هایی که در آثار جیمز اِنسور، هنرمند بلژیکی، شکل گرفته اند. بدین منظور، در پژوهش حاضر صورتک هایی بررسی می شوند که در زمینه های گوناگون هنری همچون مجسمه سازی، نقش برجسته و برخی از نقاشی های نمادینِ آفریقایی از یک سو و آثار جیمز اِنسور در زمینه نقاشی، گراوورسازی و صورتک های تندیسه وار از...


نقاشی زمینیِ هندوی کولم به مثابه لندآرت در هنر جدید (انگلیسی)

نویسنده(ها): زهرا رهبرنیا، پینکی چادها
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه باغ نظر، دوازدهم،شماره۳۶، آذر و دي ، سال
کلمات کلیدی: هنر جدید، لندآرت، کولم، پست مدرنیسم

«لند آرت» از حدود دهه 60 میلادی با رویکرد مدرن و پس از آن، پست مدرن به مرور با کمک گرفتن از شگردهای هنرهای محیطی4 و فلسفه پست مدرن، توانست از محل های دورافتاده ای که در گذشته متولد می شد، به جاهایی منتقل شود که موردتوجه مخاطبان عام و گسترده قرار گیرد و با آن ها ارتباط برقرار کند. بدین ترتیب دامنه لندآرت گسترده شد و امروزه هنرهای زمینی بسیاری را می توان در این حوزه جای داد. نقاشی زمینی...


خداحافظ بچه ترونی

نویسنده(ها): منصور ضابطیان
اطلاعات انتشار: همشهري جوان، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، هنر، تئاتر، سینما، مرتضی احمدی

مقایسه تثبیت پتاسیم و آمونیوم توسط رس های جداسازی شده از خاک با سیستم های مختلف کشاورزی

نویسنده(ها): معصومه پیشگیر، سیروس جعفری
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: کانی های رسی، تثبیت، پتاسیم، آمونیوم و کشت

به منظور بررسی مقایسه تثبیت پتاسیم و آمونیوم توسط رس های جداسازی شده از خاک با سیستم های مختلف کشاورزی، از دو منطقه شمال و جنوب استان خوزستان در شهرستان های شوشتر و آبادان نمونه های خاک از کشت های نیشکر، تناوبی، نخلستان و بایر در عمق های صفر تا 30 و60 –30 سانتی متری نمونه برداری شد. برای مقایسه تثبیت پتاسیم و آمونیوم به رس های جداسازی شده از 30 نمونه خاک، هم زمان غلظت های کلرید پتاسیم و...


تعیین مناطق مستعد آبیاری قطره ای با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در استان خراسان جنوبی

نویسنده(ها): راضیه رمزی، عباس خاشعی سیوکی، علی شهیدی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: آبیاری موضعی، مکان یابی، GIS، AHP

محدودیت منابع آب موجود و بحران های ناشی از کمبود آب مدت هاست که موضوع بحث بسیاری از محافل تخصصی آب می باشد. در شرایط آب و هوایی ایران مشکل اصلی در راه افزایش تولید محصولات کشاورزی، محدودیت منابع آب است. روش های آبیاری قطره ای یک راه حل مناسب جهت استفاده بهینه از منابع آب می باشند، به شرطی که انتخاب، طراحی، اجرا و بهره برداری سیستم آبیاری قطره ای با دقت کافی و به طور اصولی انجام گیرد. در...


ارزیابی کارایی مدل WetSpa در شبیه سازی فرسایش و انتقال رسوب معلق در آبخیز طالقان

نویسنده(ها): شهین مرادی پور، حسین زینی وند، عبدالرضا بهره مند، علی نجفی نژاد
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: شبیه سازی، مدل هیدرولوژیکی، توزیعی، WetSpa، فرسایش و انتقال رسوب، آبخیز طالقان

ارزیابی رفتار هیدرولوژی و بررسی فرسایش خاک به عنوان یک بحران زیست محیطی، به منظور حفظ امنیت اکولوژیکی حوزه آبخیز در سطح مطلوب، ضرورت دارد. در این تحقیق سعی بر این است که با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی– مکانی WetSpa، رسوب–گراف آبخیز طالقان را شبیه سازی نموده و از این طریق میزان کارایی مدل جهت پیش بینی فرسایش و رسوب مشخص گردد. نقشه های رقومی پایه و سری های زمانی پیوسته در گام زمانی...


اگه می تونی منو بدزد

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همشهري جوان، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم اجتماعی، جلوگیری از سرقت، دزدها، راهکارهای ساده، سبک زندگی، سرقت ها، کلاهبرداری اینترنتی
نمایش نتایج ۱۰۱ تا ۱۱۵ از میان ۱۲۳۸۹۴۵ نتیجه