رزومه مهم نیست

نویسنده(ها): سمانه رحیمی
اطلاعات انتشار: همشهري جوان، سال
کلمات کلیدی: هنر، علوم انسانی، انیمیشن ها، جوان ایرانی، سلمان خورشیدی

خانه تکانی تازه وارد

نویسنده(ها): رضا پورحسین
اطلاعات انتشار: همشهري جوان، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر، ادغام شبکه ها، تغییرات صدا و سیما، صدا و سیما، گزارش، محمد سرافراز، مدیریت

ارزیابی کیفیت شرب آب زیرزمینی شهرکرد بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی بر پایه یک شاخص

نویسنده(ها): سیده سمیرا حشمتی، حبیب الله بیگی هرچگانی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: سفره شهرکرد، کیفیت آب شرب، شاخص GWQI، نقشه های نرمال، نقشه های رتبه، تحلیل حساسیت، GIS

به منظور ارزیابی کیفیت شرب آب زیرزمینی شهرکرد براساس یک شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، مولفه های pH، EC، TDS (کل جامدات محلول)، TSS (کل جامدات معلق)، کدورت،+2Ca، +2Mg، Na+، K+، Cl– ،–3 HCOو SO42– در 97 حلقه چاه اندازه گیری و سختی کل محاسبه شد. نقشه های مولفه ها به روش زمین آماری ترسیم شد. این نقشه ها حاکی از کیفیت خوب آب در شمال غربی آبخوان و کاهش کیفیت...


کاربرد سامانه پشتیبانی تصمیم گیری در مکان یابی پخش سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایور استان خراسان شمالی)

نویسنده(ها): آرش ملکیان، حمید علی پور، میرمسعود خیرخواه زرکش، سعید قره چلو
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: پخش سیلاب، DSS، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، حوزه آبخیز ایور

تعیین مکان های مناسب با دقت و سرعت مورد نیاز جهت پخش سیلاب از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق تهیه، استفاده و ارزیابی سامانه پشتیبان تصمیم گیری برمبنای تکنیک های GIS و RS به منظور شناسایی و اولویت بندی نواحی مناسب پخش سیلاب، در منطقه مورد مطالعه می باشد. در این مطالعه منطقه مناسب برای پخش سیلاب براساس چهار معیار اصلی، هشت زیر معیار و بیست و چهار شاخص انتخاب گردید در نهایت 5...


مطالعه تکامل خاک ها و تنوع کانی های رسی در یک ردیف پستی و بلندی در استان خوزستان

نویسنده(ها): سیروس جعفری، حبیب اله نادیان
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: خاک، ردیف پستی و بلندی، زه کشی، کاتنا، تکامل

با هدف بررسی تغییر خصوصیات خاک ها در یک ردیف پستی و بلندی مطالعه ای در استان خوزستان انجام شد. برای این منظور در امتداد شمالی جنوبی استان، خاکرخ هایی در اراضی مجاور رودخانه کارون حفر و خصوصیات این خاک ها تعیین شد. نتایج نشان داد که بافت خاک از بخش های شمالی به سمت جنوب با تغییرات تدریجی روبه سنگینی است. در اراضی پست، تکامل خاک به تشکیل افق سالیک و در برخی موارد تشکیل رنگدانه محدود شده...


تحلیل ضریب دبی سرریزهای جانبی استوانه ای و نیم استوانه ای در جریان های زیر بحرانی

نویسنده(ها): تورج هنر، صادق مظلوم شهرکی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: ضریب سرریز جانبی، سرریزهای استوانه ای، سرریزهای نیمه استوانه ای، جریان متغیر مکانی

سرریزهای استوانه ای و نیم استوانه ای در سیستم های توزیع و انتقال آب، اندازه گیری جریان و کنترل سطح آب در کانال های روباز مورد استفاده قرار می گیرند. با بررسی تحقیقات انجام گرفته پیرامون سرریزهای جانبی مشخص شد که تاکنون از این گونه از سرریزهای به صورت جانبی استفاده نشده است لذا به دلیل راندمان مناسب آبگیری یا اقتصادی بودن آنها و نیز سهولت ساخت این سرریزها، مطالعه خصوصیات هیدرولیکی...


مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری و قلیائیت، شیب و شدت بارش بر نرخ فرسایش پاشمانی خاک در خاک های منتخب استان خوزستان

نویسنده(ها): بیژن خلیلی مقدم، زهرا قربانی، احسان شهبازی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: دستگاه پاشمانی چندمتغیره، شوری و قلیائیت، فرسایش پاشمانی

عوامل گوناگونی بر نرخ فرسایش پاشمانی تاثیر دارند که یکی از آنها میزان و نوع نمک می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر شوری و قلیائیت خاک بر قابلیت فرسایش پاشمانی در شیب های متفاوت بود. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار با استفاده از دستگاه جام پاشمانی چندمتغیره اجرا شد. عامل اول شامل شوری و قلیائیت در چهار سطح (2=EC، 2=SAR؛ 24=EC،...


نقش تغییر کاربری مراتع تخریب شده بر برخی از ویژگی های کیفیت خاک در منطقه صفاشهر استان فارس

نویسنده(ها): رضا کریمی، محمدحسن صالحی، فایز رئیسی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: مراتع تخریب شده، تغییر کاربری اراضی، جرم مخصوص ظاهری، رس قابل پراکنش در آب، پایداری خاکدانه ها، ماده آلی

استفاده ناآگاهانه و غیرعلمی از اراضی مرتعی باعث تخریب آنها می گردد. بنابراین، تبدیل این مراتع تخریب شده به زمین های کشاورزی و سایر کاربری ها ممکن است کیفیت خاک را بهبود بخشد. هدف این مطالعه، ارزیابی تاثیر کشت و کار در مراتع تخریب شده بر برخی از ویژگی های خاک در منطقه صفاشهر استان فارس بود. بدین منظور، چهار کاربری شامل مرتع تخریب شده، مرتعی که به مدت 17 سال به زمین کشاورزی تبدیل شده بود،...


برآورد پارامتریک مدل های منحنی نگهداشت رطوبتی ون گنوختن و فردلند و زینگ با استفاده از تکنیک های محاسباتی نرم در برخی از خاک های استان خوزستان

نویسنده(ها): فرزاد مرادی، بیژن خلیلی مقدم، سیروس جعفری، شجاع قربانی دشتکی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: منحنی نگهداشت رطوبتی خاک، تکنیک های محاسباتی نرم، برآورد پارامتریک، آنالیز حساسیت

تکنیک های محاسباتی نرم در سه دهه اخیر به طور وسیعی در تحقیقات علمی و مسائل مهندسی مطالعه و به کار برده شده اند. هدف از این پژوهش، بررسی توانایی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) و عصبی– فازی (NF) در برآورد پارامتریک منحنی نگهداشت رطوبتی خاک (SWRC) با استفاده از داده های کشت و صنعت های استان خوزستان بود. آنالیز حساسیت نیز جهت انتخاب ترکیب بهینه ورودی ها به کار برده شد. در تحقیق حاضر...


نمازلیق های ترکمن، بحثی در باب نمادهای کلیدی و آئینی فرهنگ

نویسنده(ها): جبار رحمانی، شهربانو کاملی
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مطالعات تطبيقي هنر، سوم،شماره۶، ، سال
کلمات کلیدی: فرهنگ ترکمن، نمازلیق، دست بافته، نمادهای کلیدی، نمادهای خلاصه کننده

دست بافته های قوم ترکمن در پاسخ به نیازهای زندگی کوچ نشینی و نیمه کوچ نشینی در ابعاد و اندازه های گوناگون به وجود آمده است. نمازلیق، یکی از شاخص ترین دست بافته های ترکمن است که از روزگاران کهن زنان آن را به عنوان عنصری هویت بخش و کاربردی برای برگزاری عمل آئینی نماز میبافتند. هدف از بافت و استفاده از نمازلیق تنها به جنبه های نیایشی و مذهبی محدود نمی شود بلکه، جنبه های اجتماعی و فرهنگی را...


نمایش خیابانی و نسبت آن با فضاهای شهری

نویسنده(ها): مجید سرسنگی
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه باغ نظر، دوازدهم،شماره۳۴، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: نمایش خیابانی؛ تئاتر خیابانی؛ اجرا؛ فضای شهری؛ نمایش آیینی؛ نمایش اعتراضی

یکی از گونه های نمایش، از ابتدای آغاز این هنر، اجرا در «فضاهای بیرونی»، اعم از میادین، راه های عبور و مرور، مراکز تجمع مردم (نظیر بازارها، کشتزارها، مقابل معابد) و سایر فضاها از این دست بوده است. در روزگار معاصر نیز ما شاهد اجرای نمایش هایی هستیم که به جای استفاده از فضاهای «داخلی» و «رسمی»، محیط بیرونی، خیابان ها، کافه ها و دیگر مکان های نمایش «غیررسمی» را برای خود برمی گزینند. هرچند...


مقایسه گیاه پالایی روی توسط گیاه آفتابگردان، تالاسپی سیرلسنز، شبدر قرمز و تاج خروس وحشی

نویسنده(ها): فهیمه نیک سرشت، مجید افیونی، امیرحسین خوشگفتارمنش، وجیهه درستکار
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: گیاه بیش انباشتگر، گیاه پالایی، عنصر روی، ضریب انتقال، فاکتور تجمع زیستی

گیاه پالایی یکی از روش های اصلاح خاک های آلوده است. در این روش از گیاهان مقاوم با پتانسیل جذب بالا، جهت پاکسازی عنصر آلاینده استفاده می شود. هدف از این پژوهش گلخانه ای، یافتن گیاه مناسب با بیش ترین ضریب انتقال و غلظت روی در شاخسار بود. به این منظور خاک معدن سرب و روی باما در منطقه ایرانکوه استان اصفهان با غلظت بالای روی انتخاب گردید. جهت مقایسه قدرت پاکسازی گیاهان، گیاه آفتابگردان (L....


ارزیابی عملکرد مدل تلاطمی استاندارد در مقایسه با مدل RNG در پیش بینی ارتفاع غوطه وری جریان غلیظ

نویسنده(ها): حسن گلیج، جواد احدیان، مهدی قمشی، حامد ارجمندی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: جریان غلیظ، نقطه غوطه وری، مدل های آشفتگی، مدل فیزیکی، flow، 3D

نقطه غوطه وری هنگامی روی می دهد که در برخورد جریان غلیظ با سیال ساکن، جریان غلیظ به درون سیال ساکن نفوذ کرده باشد. در این تحقیق پارامترهای هیدرولیکی جریان غلیظ و هم چنین شیب بستر سیال ساکن که بر نقطه غوطه وری تاثیر گذار هستند، تحت شرایط دو مدل تلاطمی استاندارد و RNG (که در سراسر متن به اختصار مدل استاندارد و RNG از آنها یاد خواهد شد) با استفاده از مدلFlow–3D مورد بررسی قرار گرفته اند. در...


ارزیابی معادلات هیدرولیکی بار بستر در رودخانه ناورود، استان گیلان

نویسنده(ها): نوید دهقانی، مهدی وفاخواه
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: رسوب، بار بستر، نسبت ناجوری، روش های هیدرولیکی بار بستر

مسئله رسوب یکی از مسائل و مشکلات مربوط به بهره برداری از منابع آب می باشد. برای تخمین بار بستر روابط متعددی ارایه شده اند. در این تحقیق به منظور گزینش مناسب ترین روش برآورد بار بستر در رودخانه ناورود در ایستگاه هیدرومتری خرجگیل از 11 روش پر کاربرد شامل روش های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی از قبیل انیشتین، توفالتی، میر پیتر مولر، ون راین، ون راین اصلاح شده، یالین، بگنولد، فرایلینک، حبیبی و...


تاثیر افزودن ورمی کمپوست و زئولیت بر تغییرشکل های مختلف پتاسیم در خاک های آهکی استان فارس

نویسنده(ها): مهدی نجفی قیری، حمیدرضا اولیایی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: اسمکتیت، تثبیت پتاسیم، توزیع شکل های پتاسیم، زئولیت، ورمی کمپوست

اگر چه افزودن مواد بهساز به خاک جهت تغییر وضعیت پتاسیم خاک نیست، اما تاثیرات جانبی این مواد می تواند در توزیع پتاسیم بین شکل های محلول، تبادلی و غیرتبادلی خاک مهم باشد. در پژوهش حاضر تاثیر افزودن مقدار 2 درصد زئولیت، 2 درصد ورمی کمپوست و 1 درصد زئولیت+ 1 درصد ورمی کمپوست روی10 خاک آهکی استان فارس در 5 راسته ، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با...

نمایش نتایج ۱۲۶ تا ۱۴۰ از میان ۱۲۳۸۹۴۵ نتیجه