بررسی نظریه های اخلاق مهندسی در صنعت آب

نویسنده(ها): محمد محجوب، حسین زمانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: اخلاق مهندسی، صنعت آب

مسئله آب در جهان کنونی بشر بسیارپراهمیت و حیاتی است دراین بین مهندسین شاغل در صنعت آب نقشی محوری درتمام جنبه های توسعه و بهره وری از منابع آبی دارد برای حفظ این منبع حیاتی در کنار سلامت و رفاه جامعه و همچنین پیشبرد اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی مهندسان آب باید همواره پایبند تعهدات اخلاقی باشند تا با تقویت این تعهدات با مسائل دشوار اخلاقی که با آنها مواجه می شوند دست و پنجه نرم کنند ازا ین...


بررسی نظری تعیین فاصله عمق بحرانی از نقطه شروع پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش افقی با بستر صاف تیپ I

نویسنده(ها): کاظم اله دادی، محمود شفاعی بجستان، مسعود اله دادی، ساسان امیری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: پرش هیدرولیکی، عمق بحرانی، حوضچه آرامش

پرش هیدرولیکی ازنوع جریانهای متغیر سریع است که در آن جریان از حالت فوق بحرانی عدد فرود بزرگتر از یک به زیر بحرانی عدد فرود کوچکتر از یک تغییر می یابد که با استهلاک انرژی قابل توجه همراه است در مسیر طول پرش نقطه ای وجود دارد که در آن عمق جریان برابر با عمق بحرانی و عدد فرود برابر با یک می شود که با اندازه گیری این عمق می توان براحیت دبی در عرض واحد ( فرمول در متن مقاله) که در آن yc عمق...


فرا داستان: سبکی از داستان نویسی در عصر پسامدرن

نویسنده(ها): پاینده،حسین
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی در بازیافت انرژی آب کشاورزی

نویسنده(ها): راضیه نامدار، محمد چیذری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: انرژی، آب کشاورزی، موانع اجتماعی و فرهنگی، راهکارها

روند رو به رشد جمعیت و تقاضا روزافزون برای مواد غذایی از یک طرف و کمبود آب و تقاضای فزاینده آن به خصوص درکشورهای خشک و نیمه خشک از طرف دیگر بحث مدیریت مصرف آب را بخصوص در بخش به یکی از مهمترین چالشهای کشاورزی تبدیل کرده است کشاورزی فاریاب در اینده به ناچار باید آب را با راندمان بیشتری مصرف نماید دراین راستا روند توسعه پایدار در تولید و استفاده از انرژی چالش بسیار عمیقی را در جوامع ایجاد...


بررسی مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت کبودرآهنگ از نظر شرب

نویسنده(ها): محمد نخعی، یاور کریمی، سعید رضائیان لنگرودی، سیدهاشم حسینی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: کیفیت آب زیرزمینی، یونهای اصلی، پارامترهای اصلی، پارامترهای هیدروشیمیایی، دشت کبودراهنگ

منطقه موردمطالعه با وسعت 3448 کیلومتر مربع در شمال استان همدان واقع شده است به منظور بررسی کیفیت آب در دشت کبودرآهنگ تعداد 28 نمونه آب از چاههای منطقه جمع اوری شده و برای تعیین پارامترهای هیدروشیمیایی شامل کاتوینهای اصلی سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم، آنیون ها کلر، کربنات، بیکربنات و سولفات ، هدایت الکتریکی EC و اسیدیته PH مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند با استفاده از تحلیل داده های اماری...


بررسی مشخصه های دوره خشکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش شاخص بارش استاندارد SPI

نویسنده(ها): مرضیه قربانی اقدم، یعقوب دین پژوه، احمد فاخری فرد، صابره دربندی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: شاخص استاندارد بارش SPI، حوضه ابریز دریاچه ارومیه، خشکسالی، شدت خشکسالی، مدت خشکسالی

خشکسالی معمولا بطور خزنده در هر اقلیمی گاهگاهی اتفاق می افتد در حالت کلی احساس خشکی در ابتدا در کاهش بارش و بعددر ابهای جاری و د رنهایت در کاهش تراز آب زیرزمینی ظاهر می شود براین اساس خشکسالی به چهار دسته خشکسالی هواشناسی هیدرولوژیکی، کشاورزی و خشکسالی اجتماعی و اقتصادی قابل دسته بندی است هدف این مطالعه بررسی خشکسالی های هواشناسی اتفاق افتاده در حوضه ابریز دریاچه ارومیه در دوره اماری...


بررسی مسائل آب – محور کشور و تبیین سیاستهای مدیریتی مقتضی

نویسنده(ها): هادی مهدوی راد، محمدمهدی احمدی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: توسعه، کمبود آب، ذخیره سازی، تغذیه مصنوعی، سیاستگذاری

نقش آب بعنوان مایع حیات در اینده ی رفاه محور بشری غیر قابل انکار است رشد اقتصادی و صنعتی و افزایش رفاه عمومی بدون دسترسی به آب سالم و کافی مقدور نخواهد بود رشد جمعیت کشور نیز بطور مستقیم و غیرمستقیم سبب افزایش مصرف آب خواهد شد این دلایل به اضافه ی عوامل مهم دیگر همچون کاهش منابع آب زیرزمینی تغییرات نامشخص آب و هوایی الودگی منابع آب و لزوم برطرف کردن دغدغه های زیست محیطی توجه به منابع...


بررسی مدل عددی سازه کالورت انحراف سد ورزقان میانه

نویسنده(ها): حمید گهرنژاد، پرنیا گل محمدی، کورش شاهوردی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: سدورزقان میانه، کالورت انحراف، رفتار هیدرولیکی، دینامیک سیالات محاسباتی

یکی از سازه های مهم هر سد را سازه انحراف تشکیل میدهد با توجه به حساس بودن کاری که سازه انحراف انجام میدهد باید سازه ای قوی مطمئن و با راندمان بالا انتخاب شود به همین دلیل بررسی رفتار این سازه بسیار حائز اهمیت است این بررسی عمدتا به روش ازمایشگاهی و یا با استفاده از روابط تجربی انجام می پذیرد امروزه روشهای عددی نیز در مقیاس تحقیقاتی برا ی بررسی رفتار سازه انحراف مورد استفاده قرار گرفته...


بررسی کیفیت آبهای سطحی محدوده مطالعاتی اردبیل جهت مصارف شرب

نویسنده(ها): سعید گلمغانی ابراهیمی، الهام گلمغانی ابراهیمی، مکرم معصومی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: کیفیت آب، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب، محدوده مطالعاتی اردبیل

آب یک ماده ضروری برای ادامه حیات بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف دارد اهمیت آبهای سطحی برهیچکس پوشیده نیست این ماده حیاتی همواره مقادیری املاح مواد معلق و گازهای محلول را بطور طبیعی و یا برخی از ترکیبات ویژه ناشی از فعالیت های صنعتی را به همراه دارد کیفیت آب از جمله مسائلی است که با سلامتی بهداشت فردی و عمومی جامعه نسبت مستقیم دارد وجود برخی از املاح در آب برای...


بررسی کیفیت آبهای چشمه های تاقدیس بیرک و دشتهای مجاور جنوب شرق ایران

نویسنده(ها): سعید ترک قشقایی نژاد، ناصر اسدی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: تاقدیس بیرگ، کیفیت آب، آب زیرزمینی

کاهش بارندگی افت سطح آب زیرزمینی و برداشت بی رویه ا زمنابع محدود آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه باعث کاهش ابدهیمنابع و تغییر کیفیت آبها گردیده است لذا بررسی کیفیت آب این مناطق از لحاظ شرب و کشاورزی ضروری تلقی می شود منابع آبی مورد مطالعه درفاصله 60 کیلومتری شمال غرب شهرستان سراوان قرار دارد هدف از این مطالعه بررسی های هیدروشیمیایی و تعیین کیفیت این ابها می باشد که برای این منظور...


بررسی کیفیت آب زیرزمینی در منطق خشک و نیمه خشک در یک مطالعه موردی دشت زرین اباد – گل تپه در استان زنجان

نویسنده(ها): عبداله طاهری تیزرو، زهرا گورانی، سیدمحسن غلامیان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: آب زیرزمینی، EC، TDS، Cl، هدایت هیدرولیکی، قابلیت انتقال

دراین مطالعه امار کیفی چاههای مشاهده ای در سال 2002–2003–2004 و 2005 مورد بررسی قرارگرفته است و تغییرات Cl–TDS– EC و k,T در دشت مورد مطالعه مورد بررسی قرارگرفت میان فاکتورهای شیمیایی ازمون اماری LSD انجام شده که نشان داد EC,TDS,CI,SAR در تکرارها در سطح احتمال 1% با یکدیگر تفاوت معنادار دارند و EC,TDS,CL در تیمار با هم تفاوت معنادار ندارند اما SAR در تیمار در سطح 5% تفاوت معنادار دراند و...


مقایسه مدلهای ظاهر رنگی CIECAM97s و نسخه اصلاح شده آن در توصیف ظاهر رنگی یک منسوج

نویسنده(ها): مهدی تقوی قادیکلایی، سیدحسین امیرشاهی
اطلاعات انتشار: استقلال، اسفند, دوره  ۲۴ , شماره  ۲، سال
کلمات کلیدی: مدلهای ظاهر رنگی، CIECAM97s، CIECAM97s اصلاح شده، منسوج، تطبیق رنگی

از آن جایی که در رابطه با کارایی نسخه اصلاح شده مدل CIECAM97s به روی منسوجات و مقایسه آن با مدل اصلی تاکنون هیچ گونه بحث و بررسی انجام نشده است. در این مقاله از دو مدل رنگ ظاهری CIECAM97s و نسخه اصلاح شده آن در توصیف مولفه های ظاهر رنگی منسوجات با رنگها و عمقهای مختلف و شرایط یکسانی از مشاهده استفاده شده است و مولفه های رنگ ظاهری آنان به عنوان خروجی دو مدل مورد بحث قرار گرفته است. نتایج...


بررسی کیفیت آب در کارخانه ذغال شویی انجیرتنگه با استفاده از شاخصهای آلودگی فلزات سنگین

نویسنده(ها): مجید شاه حسینی، فرامرز دولتی، سیدضیاالدین شفایی تنکابنی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: کیفیت آب، شاخص الودگی فلزسنگین، شاخص سنجش فلزسنگین، شاخص درجه الودگی، آنالیز خوشه ای، آنالیز فاکتوری

سیستم های ابی شامل ابهای سطحی چشمه و ابهای جمع اوری شده در حوضچه ها در محدوده کارخانه ذغال شویی زیراب مورد بررسی قرارگرفت تا میزان الودگی توسط فلزات سنگین تعیین شود نمونه های اب از حوضچه های سد باطله حوضچه هاجمع اوری آب فرایندی ، زهاب های ورودی به رودخانه مربوط به محل دپوی باطله و حوضچه ها و آب رودخانه درمجاورت کارخانه برداشت شد نمونه ها برای عناصر...


بررسی فصلی کیفیت آب رودخانه کارون از لحاظ کشاورزی براساس شاخصهای مختلف کیفی

نویسنده(ها): نسیم رمضانی، علی محمد اخوندعلی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: شاخصهای مختلف کیفی، زهابهای کشاورزی، زهکشی

در سالهای اخیر عوامل متعدد و مختلفی کیفیت منابع آب استان را بطور عام و رودخانه های کارون و دز را بطور خاص به چالش کشانده که از جمله این عوامل وقوع پدیده خشکسالی اجرای طرحهای توسعه کشاورزی افزایش حجم پسابها و منابع آلاینده مشکل جزورمدی انتقال آب از سرشاخه ها و رشد جمعیت از جمله مهمترین این عوامل بشمار می روند از طرف دیگر رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضا برای آب و غذا در اکثر نقاط جهان...


بررسی تغذیه سیاه ماهی capoeta capoeta در دریاچه مخزنی سد ماکو

نویسنده(ها): علیرضا ولی پور
اطلاعات انتشار: مجله علمي شيلات ايران (فارسي)، تابستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۲، سال
کلمات کلیدی: تغذیه، سیاه ماهی، capoeta capoeta، سد ماکو

سد مخزنی ماکو درسال 1374 بمنظور تامین آب کشاورزی، جلوگیری از سیلاب و تولید نیروی برق در 12 کیلومتری جنوب شهرستان ماکو و درمختصات جغرافیایی 44˚, 29' طول شرقی و 39˚, 11' عرض شمالی احداث گردید. مطالعات تغذیه ای بصورت فصلی در ایستگاههای تعیین شده و با استفاده از آلات صید شامل دستگاه صید الکتریکی، دام گوشگیرو پره انجام گرفت. ماهیان صید شده در دامنه طولی 27 تا 290 میلیمتری و 0.4 تا 327.7 گرمی...